Met een voorwaardelijke machtiging wordt iemand niet opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, tenminste zolang hij zich houdt aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Een voorwaardelijke machtiging geldt voor maximaal zes maanden, met de mogelijkheid van verlenging met telkens één jaar. Dit wordt vaak gebruikt als stok achter de deur. Ook als deze machtiging wordt gevraagd aan de rechtbank wordt aan de cliënt een advocaat toegewezen.

Geneeskundige verklaring

Bij het aanvragen van een voorwaardelijke machtiging moet er een geneeskundige verklaring zijn van een onafhankelijke psychiater. Ook moet er een behandelingsplan. Uit het behandelingsplan moet blijken dat dit is besproken met cliënt en dat hij of zij het hier al dan niet mee eens is. Als de cliënt het niet eens is met het plan dan moet de behandelaar aangegeven op basis waarvan hij of zij denkt dat de cliënt zich toch zal gaan houden aan de in het plan genoemde voorwaarden. Ook moet worden opgenomen op welke wijze de behandelaar controleert of de cliënt de afspraken nakomt.

Voorwaardelijke machtiging

Als de cliënt in kan stemmen met de voorwaardelijke machtiging is het niet altijd nodig om een zitting te plannen. In dat geval kan de cliënt via de advocaat een verklaring indienen bij de rechtbank. Dat hij of zij het eens is met het verzoek en dat deze zonder zitting verder kan worden afgegeven. Dit noemen we een zogenaamde referteverklaring. Bij deze machtiging is het ook mogelijk dat de cliënt dit verzoek zelf bij de rechtbank indient.

Gedwongen opgenomen

Als tijdens de machtiging de voorwaarden niet worden nagekomen, bijvoorbeeld de medicijnen worden niet meer geslikt, dan kan iemand alsnog gedwongen worden opgenomen. Voor de rest van de looptijd geldt de machtiging dan als een voorlopige machtiging. De beslissing tot het laten opnemen moeten worden genomen door de geneesheer directeur.

Officier van justitie

Als de cliënt het niet eens is met deze opname kan hij de officier van justitie vragen om de rechtbank te vragen een beslissing te nemen over de opname. Ook hiervoor kan de cliënt een beroep doen op een advocaat.

BOPZ advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Elwin Boskma Strafrecht, TBS, Verkeersstrafrecht, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Manon van Meurs Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht
  • Leonie Dorrestein Arbeidsrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Contractenrecht
  • Paul van Putten Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
  • Mirjam Nieuwendijk Personen- en familierecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Frezia Aarts Strafrecht, Internationaal strafrecht, Uit- en overleveringsrecht, Jeugdrecht, Militair strafrecht, BOPZ & EHRM