Wat is een splitsingsakte?

Een splitsingsakte is een door een notaris opgesteld stuk waarin de splitsing van een gebouw in appartementen wordt geregeld.

Wat staat er in de splitsingsakte?

In de splitsingsakte wordt de verdeling van het stemrecht geregeld en de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren vastgelegd, zoals de bijdragen van alle leden in de schulden en kosten van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

Elke appartementseigenaar is automatisch lid van de VvE. Bij de splitsingsakte hoort ook een tekening. Op deze tekening is de situatie van de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten zichtbaar gemaakt.

Wanneer is een wijziging in de splitsingsakte nodig?

In sommige gevallen is een wijziging in de splitsingsakte nodig, bijvoorbeeld wanneer wordt besloten tot:

  • een verandering in de begrenzing van een gedeelte van het gebouw of bijbehorende grond;
  • het aanbrengen van een extra verdieping of bijgebouw;
  • een wijziging in de begrenzing tussen privégedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.

Wijziging splitsingsakte

Dit soort veranderingen heeft doorgaans automatisch als gevolg dat er een wijziging moet worden doorgevoerd in de eigendomsverhouding tussen de appartementsrechten, hetgeen fiscale gevolgen kan hebben.

Medewerking noodzakelijk alle appartementseigenaren

Voor de wijziging van de splitsingsakte is in principe de medewerking noodzakelijk van alle appartementseigenaren, of is in de VVE-vergadering een meerderheid van 4/5 van de stemmen nodig.

Ook is toestemming van bijvoorbeeld de betrokken hypotheekbanken vereist, omdat zij een zogenaamd beperkt recht (hypotheek) op de appartementsrechten hebben. Ook de grondeigenaar moet toestemming geven. In Amsterdam bijvoorbeeld, is de gemeente eigenaar van veel van de grond waarop appartementen staan, en is deze uitgegeven via een erfpachtstelsel.

Medewerking afdwingen voor wijziging splitsingsakte

Indien een van de genoemde partijen zonder gegronde reden weigert om mee te werken aan een wijziging van de splitsingsakte, kan via de rechter medewerking worden afgedwongen.

Overigens kan een besluit tot wijziging van de splitsingsakte door de rechter worden vernietigd. Bijvoorbeeld wanneer een van de appartementseigenaren het met die wijziging niet eens is. En hij niet op een correcte manier is opgeroepen voor de VvE-vergadering.

Vastgoedrecht advocaten