Home » Vastgoedrecht » Vergunningen

Vergunningen

Wat regelt de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?

De overheid bedient zich bij de vervulling van haar taken op de eerste plaats van het algemeen bestuursrecht, zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze wet regelt onderwerpen waarmee de overheid, burgers en ondernemingen te maken krijgen: de aanvraag, weigering of intrekkingen van vergunningen, subsidies, bestuursdwang en dwangsom, toezicht, bezwaar en beroep.

Vergunningen verlenen en handhavingsbesluiten

De overheid bedient zich veelvuldig van het bestuursrecht in enge zin, met name waar het gaat om verlening van vergunningen of het nemen van handhavingsbesluiten, maar de samenwerking met ‘de markt’ loopt vaak via het privaatrechtelijke contractenrecht.

In feite is er sprake van een mengvorm van bestuursrecht en civiel recht. Bij het ruimtelijk bestuursrecht valt onder meer te denken aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen, artikel 19-procedures, streekplannen, planologische kernbeslissingen) en de Woningwet (bouwvergunningen).

De Provinciewet en de Gemeentewet

De bevoegdheden van de verschillende overheden zijn geregeld in wetten zoals de Provinciewet en de Gemeentewet. Ondanks het bestaan van deze gedetailleerde wetgeving is het lang niet altijd eenvoudig om te bepalen waar de bevoegdheid van een overheid nu begint en eindigt. Het gaat immers niet alleen om genoemde wetten maar ook om het civiele recht.

Bouwvergunning

Op het gebied van bestuursrecht kan men bij vergunningenkwesties denken aan diverse zaken. Als voorbeeld kan genoemd worden verbouwingen waarvoor een bouwvergunning (= omgevingsvergunning) nodig is.

Wijziging bestemmingsplan voor bouwvergunning

Soms kan een verbouwing niet doorgaan omdat het bestemmingsplan uitbreiding niet toelaat. Of een bestemmingsplan laat uitbreiding zonder verbouwing niet toe. Indien bijvoorbeeld samengevoegd gaat worden met een naastgelegen pand of bovengelegen appartement. Getracht kan dan worden een wijziging op het bestemmingsplan te verkrijgen (een artikel 19-procedure).

Helpdesk

Een advocaat van Cleerdin & Hamer advocaten kan u helpen bij een dergelijke procedure. Wij kunnen u bijstaan en adviseren voor het verkrijgen van de juiste vergunningen.

Advocaten met gedegen kennis van vergunningen

Kennis van het civiele recht en het bestuursrecht zijn in ruime mate aanwezig bij de advocaten van Cleerdin & Hamer Advocaten. Cleerdin & Hamer Advocaten heeft procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Adviezen komen voort uit de gedegen kennis die zij terzake heeft over vergunningen.

Op lokaal niveau zal vaak geprocedeerd worden bij de respectievelijke gemeentes en/of rechtbanken. Zo nodig wordt geprocedeerd bij de Raad van State. Echter, Cleerdin & Hamer Advocaten zal er altijd naar streven de problemen in de adviesfase op te lossen.

Vergunningen advocaat

Cleerdin & Hamer advocaten richt zich erop om escalatie van een (eventueel dreigend) conflict te voorkomen. Daarom is een adequaat advies in een vroeg stadium van groot belang. De advocaten van Cleerdin & Hamer advocaten kunnen u hierbij van dienst zijn.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.