Home » Vastgoedrecht » Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren (VvE) ontstaat op het moment van inschrijving van de akte van splitsing in de openbare registers. Van de VvE is iedere appartementseigenaar van rechtswege lid.

Doel Vereniging van Eigenaren

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de individuele appartementseigenaren. Zij voert het beheer over de gemeenschap. Uitgezonderd de gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Taken VvE

Als rechtspersoon is de VvE gerechtigd de gezamenlijke appartementseigenaren in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Daarnaast heeft de VvE de taak op om als rechtspersoon toe te zien op de nakoming van de verplichtingen. Die de appartementseigenaren bij of krachtens de wet en/of het splitsingsreglement jegens elkaar hebben. Indien nodig kan de VvE in rechte nakoming van deze verplichtingen eisen.

Organen VvE

Tot de organen van de VvE behoren de vergadering van eigenaren, het bestuur, de voorzitter van de vergadering van eigenaren, eventuele commissarissen en/of een kascommissie.

De vergadering van eigenaren

Belangrijkste orgaan van een VvE is de vergadering van eigenaren. Waarvan alle individuele appartementseigenaren deel uitmaken en ook een stem kunnen uitbrengen. Aan deze vergadering van eigenaren komen alle bevoegdheden toe binnen de VvE. Bevoegdheden die niet door de wet of het splitsingreglement aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

Taken vergadering van eigenaren

Onder andere stelt de vergadering van eigenaren regels vast betreffende het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en wordt aan de vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag over de gang van zaken en het gevoerde beleid in de vereniging uitgebracht.

Toestemming of medewerking appartementseigenaren

In sommige gevallen heeft de VvE of één van haar appartementseigenaren toestemming of medewerking nodig van één of meerdere appartementseigenaren.

Helpdesk

Bijvoorbeeld voor een handeling met betrekking tot de privégedeelten of de gemeenschappelijke gedeelten.

Vervangende machtiging aanvragen

Om te voorkomen dat er een impasse ontstaat indien een appartementseigenaar zijn toestemming of medewerking weigert, bestaat voor zowel de VvE als de individuele appartementseigenaren de mogelijkheid om aan de kantonrechter om een vervangende machtiging te vragen.

Een advocaat gespecialiseerd in VvE recht van Cleerdin & Hamer advocaten kan u hierin bijstaan.

Verzoek nietigverklaring besluit

Voor een individuele appartementseigenaar bestaat daarnaast ook de mogelijkheid binnen vier weken na een door de vergadering genomen besluit om vernietiging dan wel nietigverklaring van dit besluit te verzoeken.

Vereniging van eigenaren advocaat

Onze vastgoedsectie heeft veel expertise met het voeren van dergelijke procedures: ook complexe juridische vraagstukken binnen de Vereniging van Eigenaren lossen wij graag voor u op. Een advocaat gespecialiseerd in VvE vraagstukken van Cleerdin & Hamer advocaten staat u graag bij.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.