Home » Vastgoedrecht » Besluitvorming vergadering van eigenaren

Besluitvorming vergadering van eigenaren

Minimaal éénmaal per jaar vergadering VvE

Bij iedere splitsing van een gebouw in appartementen wordt een Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de VvE. De VvE neemt besluiten in een vergadering. Wettelijk gezien moet de VvE tenminste éénmaal per jaar bijeenkomen. Op die vergadering wordt beslist over de gang van zaken in het appartementencomplex.

Stemrecht VvE-vergadering

De VvE-vergadering is gebonden aan het splitsingsreglement, waarin onder meer bepalingen bestaan over het stemrecht van de leden van de VvE en de wijze waarop de vergadering bijeen moet worden geroepen. Alle VvE-leden hebben toegang tot de vergadering en hebben stemrecht. Hoeveel gewicht aan elke stem wordt toegekend, is eveneens bepaald in het splitsingsreglement.

Besluitvorming vergadering van eigenaren

Voor gewone besluiten van de VvE is een meerderheid van de stemmen nodig. Dus minimaal de helft van de uitgebrachte stemmen plus één stem. Voor bijzondere besluiten, zoals de wijziging van de splitsingsakte, is in principe de medewerking noodzakelijk van alle appartementseigenaren. Of is in de VvE-vergadering een meerderheid van 4/5 van de stemmen nodig. Tenzij de splitsingsakte een grotere meerderheid voorschrijft.

Nietig verklaren besluiten Vereniging van Eigenaren

Sommige besluiten van de VvE kunnen echter door de rechter ongeldig worden verklaard (nietig verklaard of vernietigd). Zo is bijvoorbeeld op basis van de wet een besluit nietig als het in strijd is met de wet of de splitsingsakte.

Helpdesk

Besluit vernietigd wegens strijd met redelijkheid en billijkheid

Ook kan een besluit worden vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Op basis van de wet moeten de appartementseigenaren zich ten opzichte van elkaar redelijk gedragen. En kunnen zij dus niet (ook niet bij meerderheid van stemmen) onredelijke besluiten nemen. En vervolgens deze besluiten op die manier opdringen aan de andere VvE-leden.

Als een VvE-lid bijvoorbeeld verzoekt om toestemming voor een bepaalde verbouwing, dan mag de VvE-vergadering die toestemming niet op onredelijke gronden verlenen. Maar ook niet op onredelijke gronden weigeren. Gebeurt dat wel, dan kan een VvE-lid dat daar belang bij heeft, zich tot de rechter wenden. Om het besluit aan te vechten.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.