Home » Strafrecht » Verkeersstrafrecht » Veroorzaken van een (dodelijk) verkeersongeval

Veroorzaken van een (dodelijk) verkeersongeval

Strafrechtelijk onderzoek

Als bij een verkeersongeval iemand ernstig gewond raakt, of zelfs komt te overlijden, dan zal de politie meestal strafrechtelijk onderzoek instellen naar de vraag of de aanrijding is te wijten aan de schuld van een van de betrokken verkeersdeelnemers.

Verkeersongevallenanalyse

Er vindt dan een verkeersongevallenanalyse plaats en één of meerdere personen kunnen als verdachte worden gehoord. Wordt u uitgenodigd door de politie om als verdachte van het veroorzaken van een verkeersongeval met ernstige gevolgen (artikel 6 WVW) te worden gehoord. Dan is het van het grootste belang dat u direct en voorafgaand aan dat verhoor een advocaat raadpleegt. Het liefst een advocaat die gespecialiseerd is in verkeersstrafrecht. En u dus kan voorbereiden op de vragen die u worden gesteld. En u ook kan adviseren over uw proceshouding.

Invordering rijbewijs

Verder kan de politie in sommige gevallen direct na de aanrijding overgaan tot invordering van het rijbewijs. De officier van justitie moet dan binnen 10 dagen beslissen of het rijbewijs wordt terug gegeven. Of dat het langere tijd wordt ingehouden. Zie hierover verder bij Invordering rijbewijs.

Strafrechtelijke vervolging

Nadat de politie het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding heeft afgerond, wordt het dossier ingestuurd naar de officier van justitie. Deze kan besluiten tot verdere strafrechtelijke vervolging. In dat geval wordt degene die op grond van het dossier wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met lichamelijk letsel of de dood door schuld (artikel 6 WVW) gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Dat is bijzonder ingrijpend, zowel voor de slachtoffers en nabestaanden van een dodelijk slachtoffer als voor de verdachte. Het gaat om de beschuldiging van een misdrijf met ernstige gevolgen. Dat soort zaken worden vaak door meervoudige kamers, met daarin drie rechters, beoordeeld. Of het tot een rechtszitting komt, zal vooral afhangen van de beoordeling van de officier van justitie. Of er sprake is van schuld aan de aanrijding of het ongeval in de zin van artikel 6 WVW.

Overtreding artikel 6 WVW

Een beschuldiging van overtreding van artikel 6 WVW wordt dat in dagvaardingen meestal zo omschreven:

“dat verdachte zich zodanig roekeloos en/of zeer althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam en/of onoordeelkundig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor X werd gedood, althans zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan.”

Aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag

De kern van het verwijt is het roekeloos, of in ieder geval aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag waardoor de aanrijding is veroorzaakt, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Of daarvan sprake is wordt beoordeeld aan de hand van het bewijsmateriaal in het strafdossier. Kan daaruit worden afgeleid dat de verdachte een of meer ernstige verkeersovertredingen heeft begaan, dan zal over het algemeen kunnen worden aangenomen dat sprake is van schuld. Ten minste, als aannemelijk is dat (mede) door die overtredingen de aanrijding is veroorzaakt. Het kan daarbij gaan om snelheidsovertredingen, overtreding van voorrangsregels, maar ook om onzorgvuldig rijgedrag in het algemeen. Deze overtredingen zullen op hun beurt moeten worden bewezen, bijvoorbeeld door getuigenverklaringen of door technisch onderzoek aan de hand van sporen.

Welke straffen staan er op overtreding van artikel 6 WVW?

Als de rechter tot een veroordeling komt voor overtreding van artikel 6WVW, dan hangt het vooral van de mate van schuld en de ernst van het gevolg af welk strafmaximum moet worden gehanteerd. Is er bij het ongeval iemand overleden, dan kan een hoge geldboete, werkstraf, gevangenisstraf en/of rijontzegging worden opgelegd.

Helpdesk

Ernstig lichamelijk letsel

Is door het ongeval ernstig lichamelijk letsel toegebracht dan kan een hoge geldboete, werkstraf, gevangenisstraf en/of rijontzegging worden opgelegd.

Strafverzwarende omstandigheden

Is er sprake van strafverzwarende omstandigheden, zoals alcoholgebruik, het weigeren mee te werken aan een alcoholonderzoek, een ernstige snelheidsovertreding, bumperkleven, gevaarlijk inhalen of geen voorrang verlenen dan wordt het strafmaximum nog hoger. Voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding kan in zo een geval zelfs een gevangenisstraf van jaren worden opgelegd.

Opleggen straf

Bij het opleggen van een straf zal de rechter met allerlei factoren rekening houden, zoals de mate van schuld van de verdachte, of hij zelf ook letsel of andere schade heeft opgelopen, of de verdachte contact heeft gezocht met het slachtoffer of nabestaanden teneinde zijn medeleven te betuigen, of er een regeling is getroffen ter vergoeding van schade, of de verdachte zijn rijbewijs dringend nodig heeft voor zijn werk, de financiële draagkracht van de verdachte, etc. Bovendien heeft de rechter niet alleen keuze uit het opleggen van een gevangenisstraf of een geldboete, maar kan ook een taakstraf worden opgelegd.

Maximumstraffen

Schakel altijd een advocaat in als u met dit soort zaken te maken krijgt! Ook als het gaat om de hoogte van de straf kan een advocaat veel voor u betekenen. Zeker als het gaat om verkeersstrafrecht. Waarbij mensen die als deelnemer aan het verkeer opeens verdachte zijn geworden. En voor de rechter moeten verschijnen. Een advocaat bereid u voor op wat u op de zitting te wachten staat. En weet precies wat van belang is om tot een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf te komen.

Heeft u een dagvaarding ontvangen waarin u wordt beschuldigd van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet?

Neem dan direct contact op met een van onze deskundigen op het gebied van het verkeersstrafrecht. Onze verkeersspecialisten staan onderaan deze pagina. U telefonisch of per e-mail contact met hen opnemen.

Waarom is het zo belangrijk dat u een in verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaat in de armen neemt?

Ten eerste omdat het om een heel ernstige beschuldiging gaat, waarop volgens de wet een hoge (gevangenis)straf staat. Er staat dus nogal wat op het spel. Ten tweede omdat de betekenis van de juridische begrippen ‘schuld’ en ‘roekeloosheid’ die spelen bij een beschuldiging van het overtreden van artikel 6 WVW, niet voor zich spreken. Juristen verstaan daar iets anders onder dan in het normale spraakgebruik gewoon is. Ten derde is deze betekenis van die begrippen ook continu in beweging door de uitspraken die door rechters worden gedaan. Het is dus belangrijk dat u een advocaat heeft die goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het verkeersstrafrecht.

Juridische bijstand

Voor nadere informatie, of indien u juridische bijstand wilt van een specialist op het gebied van het verkeersstrafrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.