Jeugdrecht

Het jeugdrecht omvat alle onderdelen van het recht waarin de jeugdige centraal staat. Dit rechtsgebied is grofweg in tweeën te verdelen: het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht. Bij Cleerdin & Hamer Advocaten zijn zowel op het gebied van het jeugdstrafrecht als op het gebied van het civiele jeugdrecht specialisten werkzaam. U kunt bij ons kortom terecht als u een advocaat jeugdrecht zoekt.  

Hier kunt u in het kort lezen wat onder het jeugdstrafrecht wordt verstaan en wat onder het civiele jeugdrecht valt.

Jeugdstrafrecht

Wanneer een minderjarige (tussen de 12 en 18 jaar) wordt verdacht van een strafbaar feit dan krijgt hij of zij in de regel te maken met het jeugdstrafrecht. Dat er voor minderjarigen andere regels gelden heeft er alles mee te maken dat de hersenen en het geweten van jeugdigen zich nog verder moeten ontwikkelingen. De (foute) keuzes die zij maken worden dan ook iets anders beoordeeld dan wanneer het om een volwassene zou gaan. Vooral de straffen voor minderjarigen wijken af van het ‘normale’ strafrecht. Voor jeugdigen zijn in de wet speciale straffen en maatregelen opgenomen met een overwegend pedagogisch karakter. Denk dan bijvoorbeeld aan de leerstraf, de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) of de PIJ-maatregel. In het algemeen geldt dat jeugdigen minder streng worden gestraft dan volwassenen.

In Nederland kan een kind onder de leeftijdsgrens van 12 jaar in strafrechtelijk opzicht nooit verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gedrag. Hij kan wel worden aangehouden door de politie en ook (met bijstand van een advocaat) als verdachte worden verhoord, maar daarna houdt het ook op. Er kan geen vervolging worden ingesteld tegen kinderen onder de 12 jaar. De bovengrens voor toepassing van het jeugdstrafrecht van 18 jaar is wel flexibel. Voor jongeren tot 23 jaar kan het adolescentenstrafrecht worden toegepast. Zij worden dan ondanks hun kalenderleeftijd volgens de regels van het jeugdstrafrecht bestraft. Aan de andere kant kunnen jongeren van 16 en 17 jaar in sommige gevallen als volwassenen worden berecht. De regels van het jeugdstrafrecht worden dan buiten toepassing verklaard.

Als een jeugdige met politie en justitie in contact komt, roept dat veel emoties en vragen op. Uiteraard bij de jongere zelf, maar dat geldt net zo goed voor de ouders. Er wordt in korte tijd contact met hen opgenomen door verschillende instanties die uiteindelijk over het lot van de jongere moeten adviseren en beslissen. Denk dan bijvoorbeeld naast de politie aan het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering (Samen Veilig) en de kinderrechter.

Minderjarigen en hun ouders raden wij aan in een zo vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat. Iemand die op de hoogte is van de regels die gelden en jullie in een onzekere tijd van informatie en deskundig advies kan voorzien. Wij staan voor u klaar! Vanwege het grote aantal advocaten bij Cleerdin & Hamer Advocaten dat zich specialist in het jeugdstrafrecht mag noemen, is altijd wel iemand beschikbaar, ook op korte termijn.

Meer over jeugdstrafrecht

Heeft u behoefte aan meer informatie over het jeugdstrafrecht? Ons team van specialisten op het gebied van het jeugdstrafrecht heeft de informatie die belangrijk is voor zowel jongeren die met het strafrecht in aanraking komen als hun ouders op een rijtje gezet.

Jeugdstrafrecht | Cleerdin & Hamer Advocaten

Civiel jeugdrecht

Wanneer er zorgen zijn over de opvoeding van kinderen tot 18 jaar of de thuissituatie waarin zij opgroeien komt het civiele jeugdrecht in beeld. In veel gevallen wordt eerst een zogenaamde zorgmelding gedaan door iemand uit de directe omgeving (familie of buren), school of de politie. Die zorgmelding wordt eerst beoordeeld en als dat nodig wordt gevonden dan kan door de Raad voor de Kinderbescherming verder onderzoek gedaan worden naar de opvoedsituatie.

Het is vaak schrikken voor ouders en kinderen als de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek naar de gezinssituatie komt doen. Dat is begrijpelijk. De stappen die daarna mogelijk worden ondernomen kunnen ook heel ingrijpend zijn voor een gezin.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kan de Raad voor de Kinderbescherming namelijk een verzoek aan de rechter doen om een kind (voorlopig) onder toezicht te stellen of zelfs om een (gesloten) uithuisplaatsing vragen. Maar het is ook mogelijk dat uit het onderzoek blijkt dat ouders en kind het (eventueel met wat vrijwillige hulp) prima samen redden. Een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming aan de rechter om in te grijpen in de gezinssituatie heeft alleen kans van slagen als uit het onderzoek signalen naar voren komen dat de ontwikkeling van het kind of diens veiligheid ernstig wordt bedreigd. Daarvoor is niet nodig dat sprake is van een verwijtbaar tekortschieten van de ouder(s). Bij de keuze van de Raad voor de Kinderbescherming om wel of niet naar de rechter te stappen en in de uiteindelijke beslissing van de rechter staat de ontwikkeling en het belang van het kind voorop.

Meer over civiel jeugdrecht

De ondertoezichtstelling (OTS), de uithuisplaatsing (UHP) en de gesloten uithuisplaatsing (GUHP) worden ook wel kinderbeschermingsmaatregelen genoemd. U kunt hier verder lezen wat die maatregelen concreet inhouden.

Advocaten civiel jeugdrecht:

Dreigt een ondertoezichtstelling, een uithuisplaatsing of gesloten uithuisplaatsing en zoekt u als ouder voor uw kind of als kind zelf een advocaat die goed op de hoogte is van de regels en eisen die gelden? De jeugdrecht specialisten van Cleerdin & Hamer Advocaten staan voor u en jou klaar! Neem vooral contact met ons op om te bespreken wat in uw of jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.