De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) regelt de onvrijwillige opneming van mensen met een geestesstoornis in psychiatrische ziekenhuizen. Een gespecialiseerde Bopz advocaat van Cleerdin & Hamer advocaat staat u graag bij.

Voorwaarden wet Bopz

Een onvrijwillige opname kan alleen plaatsvinden als er sprake is van de volgende voorwaarden:

 • De betrokken persoon heeft een geestesstoornis. Deze diagnose moet worden onderbouwd met een medische verklaring.
 • De geestesstoornis veroorzaakt gevaar voor de betrokkene zelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen en/of goederen.
 • Het gevaar wordt beschreven in de medische verklaring. Het is belangrijk dat de patiënt dit goed met zijn Bopz-advocaat bespreekt. De Bopz- maatregel kan worden afgewezen vanwege een gebrek aan gevaar. Dit gevaar moet feitelijk onderbouwd worden.
 • Het gevaar kan niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten de psychiatrie worden afgewend. Van belang is ook of er alternatieven zijn buiten de gedwongen opname. Bijvoorbeeld door middel van ambulante hulpverlening.

Wijze van opname

Als iemand zich verzet tegen opname en er is veel haast bij, dan kan inbewaringstelling met toestemming van de burgemeester worden geëist. Deze inbewaringstelling (ibs) kan worden omgezet in een verblijf voor de duur van vier tot zes weken.

Voorlopige rechterlijke machtiging

Een voorlopige rechterlijke machtiging wordt opgelegd voor de duur van zes maanden. Deze machtiging kan telkens worden verlengd met een jaar en wordt aangeduid met de term ‘machtiging tot voortgezet verblijf’.

Voorwaardelijke machtiging

Sinds 2004 bestaat tevens de voorwaardelijke machtiging. Met een voorwaardelijke machtiging wordt iemand niet opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, tenminste zolang hij zich houdt aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Een voorwaardelijke machtiging geldt voor maximaal zes maanden. Met de mogelijkheid van verlenging met telkens één jaar.

Bopz maatregel

Aangezien een Bopz-maatregel een vrijheidsbenemende maatregel is, kan deze alleen worden opgelegd door een rechter. Personen aan wie de vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd, hebben automatisch recht op een advocaat.

Bopz advocaat

Zodra een betrokkene gedwongen wordt opgenomen, wordt een melding gedaan aan een dienstdoende Bopz-advocaat. De betrokkene wordt na de inbewaringstelling binnen 24 uur bezocht door een advocaat. Buiten de inbewaringstelling dient de betrokkene ‘binnen een redelijke termijn’ te worden bezocht. Dit betekent dat de betrokkene minimaal drie werkdagen voorafgaande aan de zitting wordt bezocht.

Werkwijze Bopz advocaat

Tijdens het inhoudelijk overleg met de advocaat gebeurt het navolgende:

 • uw advocaat gaat na of aan de materiële en formele vereisten van de wet is voldaan.
 • de advocaat schat ook in of de geneeskundige verklaring de huidige geestestoestand van de cliënt weergeeft.
 • de advocaat bespreekt daarna de wettelijke criteria met de cliënt. En tevens de te verwachten gang van zaken tijdens het verhoor.
 • vervolgens constateert de advocaat of het verzoek van de Officier van Justitie en de bijlagen bij dat verzoek voldoen aan de eisen van de wet.
 • daarna controleert de advocaat of er een recente geneeskundige verklaring is afgegeven.
 • de advocaat onderzoekt en legt vast of de cliënt eerder vrijwillig of gedwongen opgenomen is geweest voor een stoornis in de geestvermogens.
 • de advocaat onderzoekt en legt vast of de cliënt eerder is behandeld.
 • dan vraagt de advocaat aan de cliënt of deze het eens is met de omschrijving van de geestesgesteldheid en het gevaar dat daaruit voortvloeit en doet zo nodig, in overleg met en met toestemming van de cliënt, een voorstel voor een second opinion.
 • de advocaat gaat na of er medicijnen worden gebruikt.
 • deze advocaat informeert de cliënt over de juridische consequenties van het niet innemen van de medicatie.
 • de advocaat gaat na of cliënt bereid is zich aan het behandelplan te houden.

Zitting

Tijdens de zitting verwoordt de Bopz advocaat het standpunt van zijn cliënt. De advocaat gaat na of er recht zou kunnen bestaan op een schadevergoeding.

BOPZ advocaten
 • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
 • Elwin Boskma Strafrecht, TBS, Verkeersstrafrecht, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
 • Manon van Meurs Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht
 • Leonie Dorrestein Arbeidsrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Contractenrecht
 • Paul van Putten Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
 • Mirjam Nieuwendijk Personen- en familierecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
 • Frezia Aarts Strafrecht, Internationaal strafrecht, Uit- en overleveringsrecht, Jeugdrecht, Militair strafrecht, BOPZ & EHRM