Home » Personen- en familierecht » Kinderalimentatie » Kinderalimenatie advocaat

Kinderalimenatie advocaat

Ouders zijn en blijven (wettelijk) verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen en de kosten daarvan. Ook als zij uit elkaar gaan of zelfs nooit een relatie hebben gehad.

Wanneer ouders uit elkaar gaan, moeten allerlei afspraken gemaakt worden over de kinderen. Waar ze gaan wonen. Hoe wordt de zorg voor de kinderen verdeeld. En ook over de hoogte van de bijdrage in de kosten van de kinderen.

Vaststellen kinderalimentatie

Als uitgangspunt bij het vaststellen van kinderalimentatie geldt dat een kind er na de echtscheiding financieel zo min mogelijk op achteruitgaat mag gaan. Het uitgangspunt voor het vaststellen en berekenen van kinderalimentatie is dan ook de behoefte van de kinderen.

Deze behoefte wordt berekend aan de hand van het gezamenlijke netto besteedbaar inkomen van partijen toen zij nog samen waren en de leeftijd van de kinderen, aan de hand van door het Nibud opgestelde tabellen.

Draagkrachtvergelijking kinderalimentatie

Vervolgens moet berekend worden in welke verhouding dit behoeftebedrag door de ouders gedragen moet worden. Beide ouders zijn immers onderhoudsplichtig jegens hun kinderen. Ook de ouder waar de kinderen wonen. Hiervoor moet een draagkrachtvergelijking gemaakt worden.

Draagkrachtberekening kinderalimentatie

Daarnaast zal berekend moeten worden of de onderhoudsplichtige ouder over voldoende draagkracht beschikt. Dit om zijn/haar aandeel van de behoefte van de kinderen te kunnen voldoen. Vervolgens wordt dit berekend aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening.

Regeling sinds 1 april 2013: berekenen kinderalimentatie

Sinds 1 april 2013 is er een nieuwe regeling voor het berekenen van kinderalimentatie. Er wordt nu gerekend met vaststaande, forfaitaire lasten. En niet meer met de werkelijke lasten (bv ten aanzien van de woonlasten). Dit kan in veel gevallen tot andere uitkomsten van de berekeningen leiden. Om die reden kan dit ook aanleiding zijn tot wijziging (verhoging, dan wel verlaging) van het huidige alimentatiebedrag.

Ondersteuning advocaat bij berekenen kinderalimentatie

Een kinderalimentatie advocaat kan voor u berekenen of dit het geval is. Komt u niet voor een toevoeging in aanmerking? Dan kan hiervoor een vaste prijs worden afgesproken. Zodat u weet waar u wat de kosten betreft aan toe bent. Zie voor meer informatie hierover het kopje ‘kosten’ en/of neem telefonisch of per email contact met ons op.

Zorgkosten kinderen

Een belangrijke wijziging sinds 1 april 2013 is dat er niet langer rekening wordt gehouden met een bedrag van € 5,00 per kind per dag aan zorgkosten.

Maar dat dit een percentage is van de behoefte van de kinderen en dus samenhangt met de hoogte van het inkomen van partijen tijdens de relatie.

Bij een regeling van gemiddeld (inclusief vakanties) 1 dag per week bedraagt deze zorgkorting 15% van de behoefte. Dit bij gemiddeld twee dagen per week 25% en bij gedeelde zorg 35%.

Bij het berekenen van de behoefte wordt rekening gehouden met het kind gebonden budget dat wordt ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behoefte van de kinderen.

Alimentatieplicht staat los van ouderlijk gezag en omgang

Het betalen van alimentatie staat los van ouderlijk gezag en omgang. De alimentatieplicht blijft in beginsel bestaan. Ook wanneer de alimentatieplichtige ouder niet belast is/blijft met het ouderlijk gezag. En/of geen omgang met het kind heeft.

Ook de vader die een kind niet heeft erkend en alleen biologisch gezien ouder is, kan als verwekker van een kind verplicht worden tot het voldoen van een onderhoudsbijdrage. Overigens geldt dit ook andersom voor de man die een kind wel heeft erkend maar niet de biologische vader is.

Inning alimentatie

Als de onderhoudsplichtige ouder de alimentatie niet (op tijd) betaalt, kan de inning daarvan via een deurwaarder. Dit wordt geregeld via het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) of het Nationaal Loket Alimentatie Inning (NLAI).

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.