Home » Personen- en familierecht » Kinderalimentatie » Indexering alimentatie

Indexering alimentatie

Duur kinderalimentatie

Kinderalimentatie betalen aan verzorgende ouder

De financiële verplichting om voor kinderen te zorgen loopt in ieder geval tot dat een kind 18 jaar oud is. Tot die leeftijd moet de kinderalimentatie aan de verzorgende ouder worden betaald.

Betaling kinderalimentatie kind 18 jaar

Als het kind 18 jaar is, is het jongmeerderjarig (van 18 tot 21 jaar) en bestaat een zogenaamde voortgezette onderhoudsplicht. Dit betekent dat een kind alleen alimentatie ontvangt als het niet (volledig) in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien omdat het bijvoorbeeld nog studeert. Deze bijdrage kan aan het kind zelf worden voldaan, maar ook aan de verzorgende ouders als het kind nog thuiswonend is. Betaling aan de verzorgende ouder kan door deze ouder echter niet worden afgedwongen.

Kinderalimentatie als een kind trouwt of geregistreerd partnerschap aangaat

Als een kind trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, blijft de onderhoudsplicht van de ouder in beginsel bestaan. De onderhoudsplicht van de echtgenoot van het kind gaat dan echter wel voor de onderhoudsplicht van de ouder.

Kinderalimentatie kind 18 jaar

Vanaf 18 jaar worden de afspraken over de alimentatie gemaakt tussen het kind en de betalende ouder. Alimentatiebetaling moet vanaf die leeftijd door het kind zelf afgedwongen worden, dit kan niet door de andere ouder worden gedaan. Een procedure tot wijziging van de alimentatie zal dan ook door of tegen het zelf kind gevoerd moeten worden.

Duur partneralimentatie

Op dit moment duurt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie 12 jaar, tenzij het huwelijk korter duurde dan 5 jaar en er geen kinderen zijn geboren. In dat geval is de alimentatieverplichting gelijk aan de duur van het huwelijk.

In theorie zou uit een huwelijk dat twee jaar heeft geduurd en waaruit kinderen zijn geboren, een alimentatieverplichting van twaalf jaar kunnen ontstaan.

Wanneer eindigt de partneralimentatieplicht?

De alimentatieplicht eindigt door:

 • overlijden van één van de partners;
 • van rechtswege hertrouwen, samenwonen, of aangaan van een geregistreerd partnerschap van de alimentatiegerechtigde. De alimentatiegerechtigde van De alimentatieplicht herleeft niet als aan deze nieuwe relatie een einde komt;
 • vermindering van behoefte of draagkracht;
 • na verloop van de vastgestelde periode;
 • door afkoop;
 • zodanige gedragingen van de onderhoudgerechtigde dat de onderhoudsbijdrage naar redelijkheid niet (ten volle) gevergd kan worden.

Politieke ontwikkelingen

In de politiek is men al geruime tijd met een wijziging van de partneralimentatie bezig. Men wil dat deze korter van duur wordt, maar ook eerlijker en simpeler qua vaststelling. Bij vaststelling van partneralimentatie moet meer rekening worden gehouden met de zorgverdeling voor de kinderen, de al dan niet langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt en een prikkel om weer op eigen benen te staan

Mogelijk nieuw voorstel partneralimentatie

Het voorstel zoals dat er nu ligt ziet er als volgt uit:

 • een huwelijk met een duur van 0 tot 3 jaar, geen kinderen: geen alimentatieverplichting;
 • huwelijken langer dan 3 jaar, geen kinderen: een alimentatieverplichting voor de duur van de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar;
 • en huwelijk met kinderen: een alimentatieverplichting totdat het kind 12 jaar is en de zorg onevenredig is verdeeld of de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar;
 • huwelijken langer dan 15 jaar: een alimentatieverplichting voor de duur van de helft van het huwelijk met een maximum van 10 jaar indien de ontvangende partner gedurende het huwelijk niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen.

Partneralimentatie moet volgens dit voorstel worden gezien als compensatie voor het gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit en niet meer als uitvloeisel van de lotsverbondenheid.

De bedoeling is om de ontvanger van de alimentatie te stimuleren gaandeweg aan het arbeidsproces deel te gaan nemen of het aantal werkuren op te voeren. Daarnaast wordt rekening gehouden met de leeftijd van de eventueel aanwezige kinderen, nu de zorg voor hen over het algemeen afneemt naarmate zij ouder worden.

Wijziging alimentatie

Als één van partijen van mening is er sprake is een wijziging die van invloed is op de behoefte of de draagkracht van de ander, kan een wijzigingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. Een verzoek tot wijziging van de alimentatie kan dus zowel door de alimentatiegerechtigde als de alimentatieplichtige worden gedaan.

Mogelijke redenen wijziging alimentatie

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende wijzigingen:

 • een van beiden is meer of minder gaan verdienen;
 • een verandering in de gezinssamenstelling.

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie

Het is mogelijk om wijziging van partneralimentatie uit te sluiten door een niet-wijzigingsbeding overeen te komen.

Er zijn slechts twee uitzonderingen waarbij het beding van niet-wijziging door de rechter als ongeldig kan worden verklaard:

 • wanneer de omstandigheden dermate veranderd zijn dat het onredelijk is als de andere partij aan het beding wordt gehouden;
 • als achteraf blijkt dat het beding is overeengekomen terwijl er bij één of beide partners duidelijk onvoldoende inzicht in hun behoefte en draagkracht bestond.

Aan beide uitzonderingen zal niet snel worden voldaan. Laat u gezien de mogelijk vergaande gevolgen van een dergelijk beding goed adviseren over de consequenties daarvan alvorens u een niet-wijzigingsbeding overeen komt en laat de afspraken die u hierover maakt goed vast leggen in een convenant, zodat u beiden weet waar u aan toe bent en wat de afspraken zijn.

Indexering

Indexering alimentatie

Net als inkomens, wordt ook alimentatie ieder jaar geïndexeerd. Het indexeringspercentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. Hij houdt daarbij rekening met de stijging van de lonen in het bedrijfsleven en de overheid. Ieder jaar wordt rond eind november het indexeringspercentage voor het volgende jaar vastgesteld.

Aanspraak maken op indexering

Als er geen indexering over het alimentatiebedrag betaald wordt, kan degene die alimentatie ontvangt maximaal voor 5 jaar terug alsnog aanspraak maken op toepassing van indexering. Aangezien indexering een wettelijk vastgesteld recht is, hoeft dit niet door de rechter te zijn vastgesteld om hier aanspraak op te kunnen maken.

Vanaf wanneer wordt alimentatie geïndexeerd?

Alimentatie wordt in beginsel geïndexeerd vanaf het eerste jaar volgend op het jaar waarin de alimentatie is vastgesteld. Als alimentatie in 2014 wordt vastgesteld, zal deze dus per 1 januari 2015 verhoogd moeten worden met het alsdan geldende indexeringspercentage.

Afspraken over indexatie alimentatie

Het is mogelijk om hier andere afspraken over te maken, hetgeen vaak gebeurd als alimentatie tegen het eind van een jaar wordt vastgesteld. In dat geval gaat de indexeringsverplichting vaak pas een jaar later in.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.