Home » Personen- en familierecht » Echtscheiding » Echtscheiding ondernemers

Echtscheiding ondernemers

Verdeling en waardering

De eigen onderneming speelt binnen het familierecht op tal van vlakken een rol. Ongeacht de rechtsvorm van de onderneming, B.V., V.O.F., maatschap of eenmanszaak. Of de onderneming betrokken dient te worden bij de echtscheiding is afhankelijk van het huwelijksvermogensregime waarin u getrouwd bent. In gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden kan zijn opgenomen dat de onderneming buiten de verdeling valt. En dan hoeft de onderneming niet in de echtscheidingsprocedure betrokken te worden.

3 Manieren om waarde onderneming vast te stellen

Als de onderneming in de te verdelen boedel valt, zal de waarde ervan bepaald moeten worden. Het vaststellen van de waarde is niet altijd eenvoudig. Grofweg zijn er drie manieren om de waarde van een onderneming c.q. de aandelen vast te stellen.

  1. Verbeterde rentabiliteitsmethode

De eerste is de zogenaamde verbeterde rentabiliteitsmethode. Hierbij wordt op basis van de geprognosticeerde toekomstige nettowinst (historische winst/afschrijvingen, incidentele lasten/baten en voorzieningen/reserve) een gekapitaliseerd bedrag vastgesteld.

Het nadeel hiervan is dat geen rekening wordt gehouden met de intrinsieke waarde van de onderneming.

  1. Intrinsieke waarde-methode

De tweede methode is de intrinsieke waarde-methode. Het vaststellen van de waarde van een onderneming c.q. de aandelen kan door simpelweg de schulden van het vermogen af te trekken. Deze methode miskent echter de toekomstige winst, hetgeen in sommige gevallen onwenselijk kan zijn.

  1. Discounted Cash Flow methode

Een derde methode van waardering is de Discounted Cash Flow methode. Deze methode gaat uit van de verwachte kasstromen. Waaronder wordt begrepen de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen (die hoeven dus niet daadwerkelijk te hoeven uitgekeerd). En wel voor aflossing en/of dividend (winst + afschrijvingen / netto investeringen in netto kapitaal en vaste activa).

Deze methode vergt een gedegen analyse. Een analyse van de geldstromen. Een prognose hiervan en het vaststellen van een disconteringsvoet c.q. het afzetten van de rentabiliteit tegen de vermogensvermeerdering. En wel via andere wegen zoals rente. Maar ook rendement uit aandelen een en ander specifiek met betrekking tot de branche.

Conclusie methodes waarde onderneming bepalen

Deze laatste methode is de meest omvangrijke en meest ingewikkelde methode. Maar deze wordt over het algemeen ook gezien als de meest betrouwbare methode.

Hoe dan ook blijven er in alle methodes van waardering een heel aantal variabele waarden. Waarmee de waarde van een onderneming gestuurd kan worden.

Waardering bedrijf in overleg

Bij een relatief klein bedrijf kan de waardering vaak in overleg plaatsvinden. Is er geen sprake van huwelijkse voorwaarden? Dan zal zeker bij een ingewikkelder taxatie de hulp moeten worden ingeroepen van een onafhankelijke accountant. De kosten voor een dergelijke deskundige worden door de rechtbank meestal aan de verwerver van het inkomen toegerekend.

Alimentatie

Om in geval van een eigen onderneming een alimentatieberekening te kunnen maken, moet eerst worden gekeken naar de ondernemingsvorm.

Alimentatie eenmanszaak en V.O.F.

Bij een eenmanszaak en een V.O.F. wordt voor het inkomen van de ondernemer gekeken naar het resultaat. Het resultaat zoals staat vermeld in de jaarrekening.

Alimentatie B.V.

Bij een B.V. wordt gekeken naar het salaris dat u zichzelf toekent. Maar ook naar de winst van de onderneming als geheel. Een deel van de winst kan immers in het onderneming blijven. Wat de belastingdienst als salaris accepteert, is dus niet per definitie van doorslaggevende betekenis. Omdat de ondernemer in een B.V. zijn eigen salaris vaststelt. En dat salaris dus ook bewust laag kan houden met het oog op een alimentatieverplichting.

Wat is de draagkracht?

Het inkomen van de ondernemer is van belang voor het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde. En de draagkracht van de ondernemer. De draagkracht is het bedrag dat de alimentatieplichtige maximaal aan alimentatie kan betalen.

Hoe wordt de hoogte van de behoefte vastgesteld?

De hoogte van de behoefte is het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft om dezelfde levensstandaard te behouden als tijdens het huwelijk.

De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van de financiële situatie in de periode dat partijen nog samenwoonden. Als de behoefte lager is dan de draagkracht, hoeft dus niet het volle bedrag aan draagkrachtruimte benut te worden. Daarbij wordt natuurlijk ook gekeken naar het inkomen van de alimentatiegerechtigde en diens mogelijkheden om meer te gaan verdienen.

Hoe wordt draagkracht bepaald?

De draagkracht c.q. de hoogte van het inkomen van de ondernemer wordt bepaald aan de hand van wat hij/zij zichzelf redelijkerwijs voor inkomen kan toebedelen. Dit wordt bepaald aan de hand van alle financiële bescheiden zoals jaarstukken, balans, belastingaangiftes en –aanslagen.

Om inzicht te krijgen in het inkomen wordt in de regel gekeken naar de cijfers. Dit betreft de cijfers van de afgelopen drie of vijf jaren. Daarbij wordt er gelet of de winst niet kunstmatig gedrukt wordt, bijvoorbeeld met behulp van reserveringen of afschrijvingen. Ook voordelen uit de onderneming, zoals een leaseauto, kunnen soms als inkomen worden beschouwd.

Gemiddelde inkomen over een aantal jaren

De rechtbank gaat uit van het gemiddelde inkomen over een aantal jaren. Omdat dat een goed beeld geeft van het gemiddelde inkomen van de ondernemer. U moet dus als ondernemer geld reserveren in de “goede jaren”. Dit om ervoor te zorgen dat u ook aan alimentatieverplichtingen kunt voldoen. Ook als u een wat slechter jaar heeft.

Verzoek tot verlaging of nihilstelling alimentatiebedrag

Gaat het structureel slecht en is de prognose dat het inkomen structureel minder zal zijn? Dan zal dit aanleiding geven om de rechter te verzoeken tot verlaging of nihilstelling van het alimentatiebedrag. Een dergelijk verzoek heeft wel alleen kans van slagen als dit goed onderbouwd kan worden. Dit gebeurt met stukken waaruit blijkt dat de inkomensachteruitgang niet verwijtbaar is.

Uiteraard kunnen de familierechtadvocaten van Cleerdin & Hamer u bij staan in zaken met betrekking tot scheiden en uw onderneming en alimenatie. Voor meer informatie over alimentatie, kunt u kijken onder alimentatie.

Echtgenoot in loondienst

Een probleem dat zich in de echtscheidingspraktijk vaak voordoet? Dat de ene echtgenoot bij de onderneming van de andere echtgenoot op de loonlijst staat. Door de echtscheiding zal dit vaak een onwerkbare en daarmee onhoudbare situatie opleveren. Bovendien is om fiscale redenen het salaris dat aan deze echtgenoot wordt uitgekeerd vaak te hoog in relatie tot het werk. Als er al daadwerkelijk arbeid wordt verricht.

Arbeidsrelatie & scheiding

Als de arbeidsrelatie na het uit elkaar gaan niet in stand kan blijven, zal de arbeidsovereenkomst moeten worden ontbonden. Hierbij loopt de onderneming het risico een ontslagvergoeding te moeten betalen.

Een alternatief is het aanvragen van een ontslagvergunning. Maar hier zijn weer andere bezwaren tegen. Waardoor dat dit ook geen garantie biedt tegen een vergoeding. En ook dat een opzegtermijn in acht moet worden genomen.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal meestal geen probleem zijn. Het voorkomen van de plicht om een ontslagvergoeding te betalen en de snelheid van de procedure wel. Ook hier is het van belang om u goed te laten informeren. Met name over de mogelijkheden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Bij Cleerdin en Hamer werken specialisten die u op het rechtsgebied van personen en familierecht. Zij kunnen u bijstaan. Maar ook voor arbeidsrechtelijke vraagstukken kunt u bij ons terecht.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.