Home » Opheffing verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap

Opheffing verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap

Op 26 november 2013 heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen die een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap opheft. In de wet zijn daarnaast ook een aantal wijzigingen met betrekking tot het gezag opgenomen. De wet is in werking getreden op 1 april 2014.

Juridisch ouderschap (erkenning)

Gehuwd vs geregistreerd partner
Als een kind wordt geboren binnen een huwelijk van een man en een vrouw, dan is de man automatische de wettelijke vader van het kind. Het maakt hierbij niet uit of hij de biologische vader is. Hij heeft dan ook automatisch het gezag en hoeft dus niet te erkennen. Werd een kind geboren binnen een geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw, dan bepaalde de wet dat de man het kind (of de ongeboren vrucht) bij de gemeente moest erkennen. Pas daarna wordt de man beschouwd als de wettelijke vader.

De wetgever heeft dit verschil tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap opgeheven. Dat betekent dat een man nu ook automatisch wettelijk vader wordt als hij op het moment van de geboorte een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Erkenning is dus niet meer nodig. De geregistreerd partner wordt daarnaast, net als de gehuwde partner, automatisch met het gezag over het kind belast als dit kind tijdens het geregistreerd partnerschap is geboren.

Lesbische relaties vs heteroseksuele relatie
Daarnaast wilde de wetgever het verschil tussen kinderen die worden geboren binnen een lesbische relatie en kinderen geboren binnen een heteroseksuele relatie beperken. Om die reden heeft de wetgever bepaald dat ook de zogenaamde duomoeder als wettelijke moeder van het kind wordt beschouwd als het kind wordt geboren binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van twee vrouwen. Hierbij wordt wel als vereiste gesteld dat duidelijk is dat de biologische vader geen rol zal spelen in het leven van het kind. Is dat wel het geval dan zal de duomoeder de rechtbank om vervangende toestemming moeten verzoeken om het kind te erkennen.

Ook voor de duomoeder geldt dat zij automatisch met het gezag over het kind wordt belast als dit kind wordt geboren binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Aangezien een kind, biologisch gezien, niet kan worden geboren uit een relatie tussen twee mannen, gelden de wijzigingen niet voor het ouderschap van twee mannen.

Gezag

De wet voert daarnaast een aantal wijzigingen door met betrekking tot het gezag.

Allereerst verduidelijkt de wet dat de adoptiefouders gezamenlijk met het gezag over het kind zijn belast, ook als zij niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Gezag na overlijden
Daarnaast heeft de wetgever een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het gezagsregister. In het gezagsregister staan beslissingen van de rechtbank vermeld over het gezag over minderjarige kinderen. De wetswijziging houdt in dat ouders voortaan in het register iemand kunnen aanwijzen die na hun overlijden het gezag over het kind zal hebben. Voorheen moesten ouders dit laten vastleggen bij de notaris. Dit deden veel ouders niet, waardoor na het overlijden onduidelijkheid ontstond aan wie de kinderen konden worden toegewezen. De wetgever verwacht dat de wetswijziging zulke problemen in de toekomst kan voorkomen. Deze aanvraag kan worden gedaan via loket.rechtspraak.nl.

Nietigverklaring van het huwelijk

Tot slot geeft de wetswijziging kinderen de mogelijkheid om nietigverklaring van het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een ouder te verzoeken. Tot nu toe konden alleen bloedverwanten in opgaande lijn, dus de ouders en de grootouders, om nietigverklaring van het huwelijk of geregistreerd partnerschap verzoeken als zij van mening waren dat niet aan de vereisten voor een huwelijk was voldaan. Een reden voor nietigverklaring kan zijn dat de echtgenoot of de geregistreerd partner op het moment van het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet in staat was om zijn/haar wil te bepalen, bijvoorbeeld in het geval van dementie.

Kinderen en kleinkinderen konden een verzoek tot nietigverklaring alleen indienen nadat het huwelijk of het geregistreerd partnerschap was geëindigd. Ook (klein)kinderen kunnen echter belang hebben bij de nietigverklaring van het huwelijk, bijvoorbeeld als er sprake is van (financieel) misbruik door de nieuwe partner van de ouder. De wet is met ingang van 1 april 2014 aangepast, in die zin dat ook (klein)kinderen een verzoek kunnen doen tot nietigverklaring van het huwelijk van de (groot)ouder.

Als de rechter het verzoek om nietigverklaring van het huwelijk of geregistreerd partnerschap toewijst, dan heeft dat tot gevolg dat het huwelijk nooit geacht wordt te hebben bestaan.

 

DEEL OP:
Recente berichten