Door: Bianca Hampsink

Veel werkgevers hebben vanwege de coronacrisis en de (verwachte) omzetdaling een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd bij het UWV. Het UWV heeft al voorschotten uitgekeerd op basis van de door de werkgevers opgegeven verwachte omzetdaling.

Werkgevers kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming in de loonkosten indienen bij het UWV voor periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden.

Woensdag 20 mei 2020 is duidelijk gemaakt welke nadere voorwaarden worden gesteld aan de verlenging van de NOW-regeling alsook enkele wijzigingen ten opzichte van de eerste tranche van de NOW-regeling.

Voorwaarden en wijzigingen NOW-regeling 2.0

In de verlengde NOW-regeling geldt nog altijd dat werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten voor deze periode kunnen aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of augustus 2020.

now-regeling 2.0 | Cleerdin & Hamer advocaten

Ten opzichte van de huidige NOW-regeling zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd:

  1. De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
  2. de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
  3. aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  4. over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
  5. de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  6. Referentiemaand maart 2020

In het tweede noodpakket wordt maart 2020 de referentiemaand voor de loonsom waar de NOW-subsidie op gebaseerd is.

Bedrijfseconomisch ontslag

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Inspanningsverplichting werkgevers

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Bonussen, eigen aandelen en dividend

Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Voor concerns geldt een dergelijke voorwaarde al voor de eerste regeling.

Opslag werkgeverslasten

Daarnaast wordt in de NOW-regeling van het tweede noodpakket de vaste (forfaitaire) opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee wordt vanuit de NOW ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten om werkgevers nog meer te ondersteunen werkgelegenheid te behouden.

Heeft u vragen over de wijzigingen in de NOW-regeling? Neemt u dan contact op met mevrouw mr. Bianca Hampsink of een van onze andere arbeidsrechtadvocaten.

Recente berichten