Voor alle krijgsmachtonderdelen, zoals landmacht, luchtmacht, Koninklijke Marechaussee (KMar) en marine, geldt het militair strafrecht. Onderzoek naar strafbare feiten wordt gedaan door de KMar. De KMar is belast is met de politietaken binnen defensie. Een strafrechtelijke misdraging door een Nederlandse militair wordt door de militaire kantonrechter, militaire politierechter of een meervoudige militaire kamer van de rechtbank in Arnhem behandeld. De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem behandelt het hoger beroep in militaire zaken. De verdachte militair moet op het moment van het strafbaar feit militair zijn. Cleerdin & Hamer advocaten is gespecialiseerd in militair strafrecht. Indien u een dagvaarding hebt ontvangen om voor een militaire rechter te verschijnen dan kunnen wij u bijstaan in uw verweer. In militaire zaken is ook de Officier van Justitie een specialist. Voor de juiste verdediging heeft de verdachte militair een advocaat nodig die gespecialiseerd is in militair strafrecht.

De militair is een kwetsbare verdachte

De positie van een militaire verdachte is bijzonder en kwetsbaar. Een militair, ten opzichte van een gewone burger, loopt een groter risico om met het strafrecht geconfronteerd te worden. Voor militairen geldt immers naast het Wetboek van Strafrecht ook nog het Wetboek van Militair Strafrecht en daarnaast het Militair Tuchtrecht. Voor een militair is het belangrijk om een strafproces te voorkomen. Of in ieder geval de gevolgen ervan te beperken. De militair heeft immers een veiligheidsverklaring nodig om de militaire “vertrouwensfunctie” te kunnen vervullen.

Verklaring van Geen Bezwaar

De MIVD heeft een zelfstandige bevoegdheid om deze zogeheten “Verklaring van Geen Bezwaar” in te trekken. De intrekking van de “VGB” kan bijvoorbeeld al plaatsvinden bij een veroordeling van een geldboete van ten minste € 1000,-, een werkstraf van 40 uren of meer, danwel een gevangenisstraf van 20 dagen. Het gevolg is dat de militair wordt ontheven uit zijn functie. Uiteindelijk zal dit noodzakelijkerwijs ook tot ontslag leiden.Voor een verdachte militair staat er zodoende veel op het spel. Het is dus zaak dat je als er zich problemen voordoen contact met ons opneemt zodat wij je kunnen bijstaan. Neem dus snel contact met ons op. Bijvoorbeeld indien u opgeroepen wordt om als verdachte te worden verhoord, een strafbeschikking heeft ontvangen of een dagvaarding. Cleerdin & Hamer advocaten zal je in deze situaties kunnen bijstaan.

Militair tuchtrecht

Het andere deel van de gedragsregels waar militairen zich aan moeten houden is tuchtrechtelijk van aard . Een schending van deze regels levert een tuchtvergrijp op. Indien een militair een tuchtvergrijp heeft begaan, dan is de commandant van de eenheid waartoe de betreffende militair behoort, de tot straffen bevoegde meerdere. Cleerdin &Hamer Advocaten kan u informeren wat u in een dergelijke situatie kunt doen. Indien de commandant uitspraak heeft gedaan kan de militair, indien deze het niet eens is met de uitspraak, in principe schriftelijk in beklag gaan bij de beklagmeerdere. Mocht het gewenste resultaat hier niet worden behaald dan kan de militair beroep instellen bij de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem en tenslotte hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem. Ook bij deze procedures kan Cleerdin & Hamer Advocaten u bijstaan.

Militair Ambtenarenrecht

Naast de tuchtrechtelijke en strafrechtelijke regelgeving kan ook het specifieke militaire ambtenarenrecht van invloed zijn op de militair die wordt verdacht van een strafbaar feit. Doorgaans ontvangt een militair die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit een oproeping voor een hoorzitting. Daar zal bekeken worden of er aanleiding bestaat om rechtspositionele maatregelen te nemen. Belangrijke rechtspositionele maatregelen betreffen: de vaststelling van een ambtsbericht, niet toekennen van een periodiek, ontheffing van de functie of opleiding en tenslotte ontslag. Ook kunnen in het geval van een strafrechtelijke vervolging ordemaatregelen worden opgelegd. Zoals een schorsing. Een gevolg hiervan kan zijn dat de militair gekort wordt op zijn inkomen. Daarnaast mag een verdachte militair in de regel niet mee op uitzending of deelnemen aan militaire operaties en oefeningen. Kortom, een strafrechtelijke verdenking kan op zichzelf genomen al vele verstrekkende gevolgen hebben voor een militair.

Letselschade militairen

Militairen en veteranen kunnen door een uitzending tijdelijk dan wel permanent letsel oplopen. Bent u als militair uitgezonden geweest en heeft u lichamelijk en/of geestelijk letsel opgelopen door deze uitzending? Cleerdin & Hamer advocaten kan u bijstaan indien u de schade wenst te claimen.

Militair Strafrecht advocaten
  Cookie settings
  Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
  Cookie Policy
  Cookie Settings
  Accepteer Cookies
  Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
  Cookie Policy
  Cookie Settings
  Accepteer Cookies