Home » Militair recht » Nabestaanden

Nabestaanden

Defensie heeft niet alleen een zorgplicht jegens haar werknemers, maar ook tegenover diens dierbaren. In de situatie waarin een militair overlijdt tijdens/door uitoefening van zijn diensttaak, kan de nabestaande aanspraak maken op een schadevergoeding.

Daartoe zijn verschillende wegen te bewandelen, u kunt denken aan:

  • Een eenmalige uitkering van 2 maanden invaliditeitspensioen;
  • Garantiepensioen;
  • Schadevergoeding ogv de Regeling Volledige Schadevergoeding;
  • Partner- en wezenpensioen;

Het verlies van een dierbaar familielid is vaak niet alleen emotioneel ingrijpend maar heeft ook forse financiële consequenties voor degene die achterblijven. Partners staan er plotseling alleen voor, ook financieel. Als er kinderen in het spel zijn, loopt de schade vaak nog forser op. Het vaststellen en berekenen van de overlijdensschade, is zeer complex. Gespecialiseerde rechtsbijstand is daarbij onontbeerlijk.

De advocaten van Cleerdin en Hamer stonden al vele nabestaanden van gevallen militairen bij. Daarbij werd door hen niet alleen volledige materiële schadevergoeding gerealiseerd, doch werd ook vergoeding van zogenaamde affectieschade bereikt.

Zie bijvoorbeeld: volkskrant.nl

De kosten van rechtsbijstand komen in vrijwel alle gevallen ook voor rekening van Defensie, zodat wij u meestal kosteloos kunnen bijstaan.

Veteranen (oud militairen)

Militairen lopen grote risico’s, niet alleen indien ze uitgezonden worden maar ook bijvoorbeeld tijdens oefeningen en trainingen. Als het mis gaat, zijn de gevolgen vaak groot. Het kan dan zowel om lichamelijk als psychisch letsel gaan. Onder militairen is helaas zeer regelmatig sprake van een PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Overige letsels en zelfs overlijden tengevolge van incidenten/ongevallen tijdens het verrichten van dienstwerkzaamheden komen eveneens helaas veel voor. In dergelijke situaties lijden militairen, veteranen en hun nabestaanden schade op diverse gebieden.  Het inkomen daalt, stagneert of valt soms zelfs geheel weg. Terwijl er vaak torenhoge kosten en schadeposten zijn.

De militaire sectie van Cleerdin en Hamer advocaten staat en stond vele militairen bij in het verhalen van hun schade op het Ministerie van Defensie. Iedere letselsituatie maar ook iedere militair is anders en uniek. Er zijn dan ook meerdere regelingen/wegen die tot vergoeding van letselschade leiden.

Wanneer kom je voor volledige vergoeding van je schade in aanmerking?

In 2014 is er specifieke wetgeving gekomen met betrekking tot de aanspraken van militairen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035237/2018-07-28  https://wetten.overheid.nl/BWBR0035751/2014-11-15

Hierdoor komen veteranen met PTSS en/of blijvend letsel, in aanmerking voor vergoeding van hun schade, zonder een uitvoerige discussie te hoeven voeren over aansprakelijkheid van Defensie.

De regelgeving splitst zich als volgt:

Indien u uitgezonden bent geweest en voor 1 juli 2007 bent ontslagen, dan kunt u aanspraak maken op de bijzondere uitkering ereschuld. Een eenmalige uitkering van maximaal 125.000 EURO, welke wordt bepaald aan de hand van de mate van invaliditeit met dienstverband. In de situatie dat deze compensatie ontoereikend is, kan de Minister van Defensie aansprakelijk worden gesteld.

Indien u ontslagen bent (of de dienst heeft verlaten) na 1 juli 2007, dan komt u in aanmerking voor de Regeling Volledige Schadevergoeding voor Oorlog- en dienstslachtoffers.

De regeling wordt enkel toegepast indien er sprake is geweest van invaliditeit met dienstverband, alsmede een medische eindtoestand.

Daarnaast (en aan voorafgaand) is sprake van een uitgebreid, maar onoverzichtelijk, scala aan vergoedingen waar aanspraak op gemaakt kan worden. De militaire sectie van Cleerdin en Hamer advocaten heeft alle gespecialiseerde kennis in huis om uw zaak te beoordelen en te bepalen welke aanpak in uw specifieke situatie aangewezen is. De militaire regelgeving op dit gebied is namelijk erg complex.

Letselschadeclaimen, hoe werkt het?

Bij het eerste contact kan al goed ingeschat worden wat de mogelijkheden zijn in een specifieke situatie. Uw advocaat bespreekt met u de stappen die genomen moeten worden. In de meeste gevallen verloopt het begintraject min of meer gelijk en zal er een dossier gevormd worden waartoe alle medische en financiële gegevens worden opgevraagd.

Samen met u bekijken we welke loopbaan voor u zou zijn weggelegd bij Defensie, indien er geen sprake was geweest van dienstongeschiktheid. Daarbij wordt gekeken naar uw Staat van Dienst, maar ook naar beoordelingen en opleiding.

Daarnaast worden alle overige omstandigheden geïnventariseerd, welke beperkingen er in uw dagelijks leven aan de orde zijn en welke schade dit met zich meebrengt. In dat kader zal er veelal ook een thuisbezoek plaatsvinden, samen met de claimbehandelaar van Defensie.

Vervolgens wordt de schade nader berekend, in complexe gevallen wordt daartoe een extern rekenburo ingeschakeld. Daarna volgt de schaderegeling, soms is er discussie. In het uiterste geval volgt een juridische procedure. Onze advocaten staan u in het gehele traject bij, ze kennen de ins en outs van schaderegelen met Defensie en kennen de juiste wegen om te zorgen dat u volledig schadeloos gesteld wordt.

MIP (militair invaliditeits pensioen)

De (ex of oud) militair die letsel (lichamelijk of psychisch) heeft opgelopen en waarbij sprake is van dienstverband (een erkende relatie tussen uitvoeren van de dienst/uitzending en het letsel) heeft recht op een MIP. Dit wordt betaald door het ABP, het gaat om een maandelijks bedrag dat wordt vastgesteld aan de hand van het invaliditeitspercentage en de laatste bezoldiging. Om een MIP te verkrijgen dient eerst een MGO plaats te vinden waarbij de mate van invaliditeit wordt bepaald en een oordeel wordt gegeven over het dienstverband. Het ABP neemt echter de uiteindelijke beslissing.

Het ABP beoordeelt ook of een militair in aanmerking komt voor een zogenaamde Bijzondere Invaliditeitsverhoging. Deze uitkering is de Defensie-versie van smartengeld voor de militair met letsel. Bij de beoordeling van het recht op deze bijzondere verhoging is de mate van invaliditeit alsmede de ontslagdatum bepalend.

Ontslag voor 1998: Alleen een bijzondere invaliditeitsverhoging bij ene percentage van 100%.

Ontslag voor 2007: Alleen in geval van een invaliditeitspercentage van minstens 20%

Ontslag in of na 2007: Alleen in geval van een invaliditeitspercentage van 10% of meer.

Regeling Volledige Schadevergoeding

Deze regeling ziet op het volledig vergoeden van schade van veteranen. Er zijn een aantal voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de veteraan de dienst (na 1 juli 2007) te hebben verlaten, er dient sprake te zijn van verband tussen de psychische- of lichamelijke klachten en de uitzending c.q. uitoefening van de militaire taak en er dient een medische eindtoestand te zijn bereikt.

Het ABP bepaalt uiteindelijk of een ex-militair een beroep kan doen op de regeling volledige schadevergoeding. Defensie heeft een afdeling Claims die deze beroepen regelt. Er bestaat een wirwar van regelingen, aanspraken en procedures die binnen het schaderegelingsproces meewegen. Het is raadzaam om daarbij bijstand van een gespecialiseerde advocaat van onze sectie in te roepen. Dat kan kosteloos, aangezien de regeling voorziet in een budget voor dergelijke kosten.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.