Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

Procederen bij het EHRM of HvJEU

Het Europees recht speelt een grote rol in het Nederlands migratierecht. De Europese gerechtshoven hebben daarom ook een prominente plaats.

Europees hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg is bevoegd om klachten te ontvangen van burgers in de verschillende lidstaten. Klachten van burgers die vinden dat de overheid in hun geval de mensenrechten niet heeft nageleefd. Ook migranten kunnen klagen bij het EVRM. Bijvoorbeeld als hun verblijfsvergunningsaanvraag is afgewezen of als hun vergunning is ingetrokken. In het migratierecht zijn vooral artikel 2 (het recht op leven), artikel 3 (het recht om gevrijwaard te blijven van marteling en onmenselijke behandeling) en artikel 8 (het recht op privé- en familieleven) belangrijk rol.

Procederen bij het EHRM of HvJEU | Cleerdin & Hamer

Schending van rechten

Het EHRM ziet erop toe dat de lidstaten de rechten uit het EVRM op de juiste wijze toepassen. Het Hof dient ervoor te waken dat de uitzetting van een migrant niet tot de schending van één van deze rechten leidt. Voor artikel 8 moet een afweging worden gemaakt. Is het redelijk dat de staat de betrokken vreemdeling van zijn grondgebied wil verwijderen, of is het recht op de voortzetting van het privé- of familieleven van de betrokkene in Nederland belangrijker? Het oordeel hangt af van veel factoren. Met name de duur van het verblijf in Nederland. Of de betrokkene kinderen heeft. En of er wellicht sprake is van een strafblad, etc.