Home » Medisch tuchtrecht

Medisch tuchtrecht

U hoopt er als zorgverlener nooit mee te maken te krijgen: het medisch tuchtrecht. Desalniettemin kan het iedere zorgverlener overkomen. Er wordt over uw handelen (of nalaten), door bijvoorbeeld een patiënt, geklaagd bij het tuchtcollege. De ervaring leert dat dit de nodige impact heeft voor een hulpverlener en dat is niet geheel onbegrijpelijk. Zeker omdat klachten (volledig) onterecht kunnen zijn, een onjuiste weergave van het feitencomplex behelzen of te veel op de persoon spelen. Juist omdat er vaak de nodige emoties bij komen kijken en u als zorgverlener bovendien aan allerlei complexe wetgeving en open normen bent gebonden, is het raadzaam om in een vroegtijdig stadium een advocaat te raadplegen.

Medisch tuchtrecht gespecialiseerde advocaat

Een advocaat kan voor u het verschil maken en bewaart bovendien de benodigde afstand. Onze specialist in deze zaken is Paul Verweijen. Een gespecialiseerde advocaat die dankzij zijn ruime (zittings)ervaring en zijn kennis van de medische wereld u adequaat kan bijstaan. Veel zorgverleners zijn verzekerd waardoor de rechtsbijstandverzekering de juridische kosten vergoedt. U kunt hem direct bereiken op 010-269 99 09. Hieronder vindt u meer uitleg over het medisch tuchtrecht.

Wet BIG

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg is de basis van het medisch tuchtrecht (Wet BIG). Hieronder staan de 8 beroepen geregeld die vallen onder het medisch tuchtrecht:
• Arts;
• Apotheker;
• Fysiotherapeut;
• Gezondheidszorgpsycholoog;
• Psychotherapeut;
• Tandarts;
• Verloskundige;
• Verpleegkundige.

Klacht

Over het algemeen wordt er geklaagd over het feit dat er niet juist is behandeld. Dat kan dan zowel om de bejegening gaan als om het feit dat een klager van mening is dat er medisch inhoudelijk verkeerd is behandeld. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het stellen van een verkeerde diagnose. Of het voorschrijven of verstrekken van verkeerde medicatie. Tevens kan het gaan om het niet doorverwijzen naar een andere beroepsoefenaar Maar ook het schenden van een beroepsgeheim of bijvoorbeeld seksueel- of ander grensoverschrijdend gedrag. Zoals gezegd wordt er in het medisch tuchtrecht veel met open normen gewerkt. Zo is aan het tuchtrecht onderworpen ‘enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij in de hoedanigheid behoort te betrachten’. Ook mag u niet handelen ‘in strijd met het belang van een goede uitoefening van de gezondheidszorg’. Naast deze open normen kunnen verschillende richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) van belang zijn, of van de specialisatievereniging.

Klachtgerechtigden

In de meeste gevallen wordt er geklaagd door een patiënt zelf. Maar op het moment dat een patiënt bijvoorbeeld onder curatele staat kan ook door een curator zelf worden geklaagd (de wettelijk vertegenwoordiger). Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de ouders van een (minderjarige) patiënt of voor nabestaanden. Ook een werkgever en inspecteur voor de Gezondheidszorg kunnen een klacht indienen.

Sancties

De Wet BIG noemt 6 sancties:
• Waarschuwing
• Berisping;
• Geldboete van ten hoogste €4.500;

  • Schorsing van de inschrijving in het register voor ten hoogste één jaar;
  • Gedeeltelijke ontzeggen van de bevoegdheid het betrokken beroep ui te oefenen;
  • Doorhaling van de inschrijving in het BIG register.

Tuchtcollege

Er zijn in Nederland 5 regionale tuchtcolleges (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Zwolle en Groningen) en 1 centraal tuchtcollege (Den Haag).

Procedure

De procedure vangt aan met een klaagschrift dat bij het Regionaal Tuchtcollege wordt ingediend. U ontvangt hiervan een kopie. U wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen, waarvoor een termijn van 4 weken geldt. U of uw advocaat kan vragen om uitstel, hetgeen doorgaans wordt toegewezen. Vervolgens kan er een tweede ronde worden ingelast. Dan kan de klager schriftelijk op u mag reageren (repliek) en als dat wordt toegestaan, mag u vanzelfsprekend daar weer op reageren (dupliek).
Het kan ook zijn dat het Tuchtcollege een dergelijke ronde niet toestaat. Omdat direct al duidelijk wordt dat een klager bijvoorbeeld niet ontvankelijk is. Als dat het geval is zal de zaak zonder een openbare behandeling worden afgedaa. Tevens kan het voorkomen dat in deze fase tussen u en de klager een minnelijke oplossing wordt bereikt. Dat zal leiden tot intrekking van de klacht en vanzelfsprekend volgt er dan geen oordeel meer van het Tuchtcollege zelf.
Mocht dat allemaal niet van toepassing zijn, zal de zaak op een openbare zitting worden behandeld. De uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege volgt uiterlijk 2 maanden na de zitting.
Tegen deze uitspraak kan door zowel de klager als de beklaagde, binnen zes weken schriftelijk hoger beroep worden ingesteld. Ook in hoger beroep geldt dat er een vooronderzoek kan plaatsvinden. Het Centraal Tuchtcollege is de hoogste rechter.

Medisch strafrecht

Het komt ook nog voor dat u zich naast de tuchtzaak, ook voor de strafrechter dient te verantwoorden. Hierbij kunnen allerlei vragen een rol spelen: bijvoorbeeld of u uw beroepsgeheim mag doorbreken. Deze vraag kan zich overigens ook voordoen in een tuchtprocedure zelf. Ook in deze procedure kunnen wij u bijstaan. Tevens kunnen wij nagaan of de zaak wellicht kan worden geseponeerd wegens het gebrek aan bewijs of bijvoorbeeld omdat u al tuchtrechtelijk bent veroordeeld. Ook voor deze zaken kunt u contact opnemen met Paul Verweijen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Onderwerpen

    Logo Cleerdin & Hamer

    Medisch Tuchtrecht advocaten