Home » Kinderalimentatie op de schop

Kinderalimentatie op de schop

De wijze waarop de hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend zal met ingang van 1 april 2013 drastisch veranderen. De Werkgroep Alimentatienormen heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor het berekenen van de kinderalimentatie. Aanleiding voor de wijziging is dat de alimentatienormen door veel ouders als ingewikkeld worden ervaren. Met nieuwe normen hoopt de werkgroep dat in de standaardgevallen de kinderalimentatie op eenvoudige wijze kan worden berekend. Of dit gelukt is, is nog maar de vraag.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kinderen. In de oude richtlijn werd het dit in de draagkrachtberekening verwerkt als inkomen van de ouder die het geld ontving. Vanaf 1 januari 2013 wordt het kindgebonden budget in de vaststelling van de behoefte van het kind verwerkt. Het wordt dus niet meer gezien als inkomenscomponent.

De behoefte van het kind kan worden afgeleid uit de tabellen van het Nibud. Dat is niet veranderd. Voor de vaststelling van de behoefte (wat kost uw kind per maand) wordt gekeken naar de hoogte van uw gezamenlijke netto maandinkomen. Hier wordt het kindgebonden budget bij opgeteld. Vervolgens kan uit de tabellen van het Nibud worden afgeleid hoe hoog de behoefte van uw kind is. Het kindgebonden budget wordt dan in mindering gebracht op deze behoefte. De reden hiervoor is dat op die manier het kindgebonden budget volledig wordt toegerekend aan de kinderen. Het restantbedrag van de behoefte wordt vervolgens over beide ouders verdeeld als kosten voor het kind.

Zorgkorting
De kosten voor de omgang tussen een kind en de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijf heeft worden ook anders verwerkt in de alimentatie. Voorheen werd in de draagkrachtberekening rekening gehouden met een bedrag van € 5,- voor iedere dag in de maand waarop de ouder omgang had met het kind. Dit werd als financiële last gezien. De wijziging van de werkgroep houdt in dat gekeken wordt hoe vaak een kind bij de niet-verzorgende ouder verblijft. Dit wordt gekoppeld aan een percentage in een tabel. Verblijft uw kind een keer in de veertien dagen bij u dan levert dat bijvoorbeeld een percentage van 15% ‘zorgkorting’ op. Een zorgregeling van gemiddeld 2 dagen per week komt neer op een zorgkorting op van 25 %. Deze zorgkorting wordt in mindering gebracht op de onderhoudsbijdrage van de alimentatieplichtige.

Draagkrachttabel
Ook voor de berekening van de draagkracht is een tabel ingevoerd. De draagkracht van de ouders wordt niet meer vastgesteld aan de hand van de werkelijke lasten, maar aan de hand van een tabel. De draagkrachttabel houdt op forfaitaire wijze rekening met redelijke kosten van levensonderhoud van de onderhoudsplichtige. In de berekening wordt bijvoorbeeld standaard rekening gehouden met een netto woonlast van 30 procent van het netto inkomen.

Aanvaardbaarheidstoets
Soms leiden tabellen tot een onredelijke uitkomst. Als de onderhoudsplichtige bijvoorbeeld de echtelijke woning heeft overgenomen en daardoor een veel hogere woonlast heeft dan de 30% waarmee gerekend word, kan het gevolg onaanvaardbaar zijn. Ook is het mogelijk dat huwelijkse schulden een onaanvaardbare situatie veroorzaken. Met de aflossingen op deze schulden wordt namelijk geen rekening gehouden, terwijl het geld toch ergens vandaan moet komen.

Als de regels gevolgd worden, maar de uitkomst klopt niet, dan zal de zaak voorgelegd moeten worden aan de rechtbank. In dat geval dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom het toepassen van de regels geen recht doet aan uw situatie.

Tot slot
Het berekenen van alimentatie is maatwerk. Met het invullen van een formulier komt u er niet. Indien u advies wenst voor uw specifieke situatie dan kunt u terecht bij de personen- en familierechtspecialisten van Cleerdin & Hamer Advocaten. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u vrijblijvend contact opnemen. Belt u ons alstublieft op nummer 036 – 535 80 80. In overleg met u kunnen we een afspraak maken in Almere of op een van onze andere vestigingen.

DEEL OP:
Recente berichten