Als de geestelijke of zedelijke belangen of de gezondheid van een kind ernstig worden bedreigd, kan de kinderrechter besluiten het kind onder toezicht te stellen van een gezinsvoogdijinstelling.

Niet vereist is dat er sprake is van een verwijtbaar tekortschieten van de ouder(s). Meestal zal dit gebeuren op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. De ouders van het kind kunnen hierom eveneens verzoeken.

Ondertoezichtstelling kind

Als een kind onder toezicht wordt gesteld, wordt het ouderlijk gezag beperkt. En dienen de ouders zich te houden aan de aanwijzingen die de voogd geeft. In dat geval kan het kind wel gewoon thuis blijven wonen.

Uithuisplaatsing kind

In ernstigere gevallen of wanneer alleen het onder toezicht stellen van een kind niet tot voldoende resultaat leidt, kan daarnaast verzocht worden om een uithuisplaatsing van het kind. Dit kan zowel een open als gesloten plaatsing betreffen.

Aannemelijk maken

Voor toewijzing van bovenstaande verzoeken is vereist dat er sprake is van een ernstige situatie en moet aannemelijk worden gemaakt dat andere middelen ter afwending van de ernstige bedreiging hebben gefaald of naar alle waarschijnlijkheid zullen falen. Er mag dus alleen in gevallen van strikte noodzaak worden ingegrepen in de autonomie van het gezin.

Ook als de ouders het niet eens zijn met de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van hun kind, kan de rechter hiertoe toch overgaan.

Zowel de ouders als het kind kunnen zich in dergelijke zaken door een advocaat laten bijstaan.

Jeugdrecht advocaten