Home » Huurrecht woning » Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Vooral bij de huur van woonruimte speelt het dwingende karakter van het huurrecht een grote rol. Zo heeft de huurder van woonruimte vaak een heel sterke huurbescherming. Hierdoor is het voor de verhuurder soms niet mogelijk om de huurovereenkomst op te zeggen.

Een huurrecht advocaat kan u helpen bij het opstellen van een huurovereenkomst voor uw woonruimte.

Strenge regels huurprijs

Ook de huurprijs is bij woonruimte aan strenge regels gebonden, zij het niet in alle gevallen. Maar de verhuurder kan lang niet altijd zelf bepalen hoe hoog die huurprijs moet zijn; er kan een maximaal redelijke huurprijs zijn. Vraagt de verhuurder teveel huur, dan loopt hij het risico dat de huurprijs op verzoek van de huurder door de huurcommissie wordt verlaagd.

Woning vrij van gebreken

Intussen moet de verhuurder wel zorgen dat de woning vrij blijft van gebreken. Doet hij dat niet, dan kan de huurder eisen dat de gebreken worden verholpen.

Ook kan de huurder dan de betaling van de huurprijs gedeeltelijk opschorten. Dit brengt voor de verhuurder een zware verantwoordelijkheid met zich mee. Niet alle gebreken hoeven echter door de verhuurder te worden verholpen. Voor sommige (kleinere) gebreken is de huurder zelf verantwoordelijk.

Huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Bij de huur van een kantoor- en bedrijfsruimte speelt het dwingende recht een minder grote rol.

Vrijheid voorwaarden huurovereenkomst

Partijen hebben een grotere vrijheid om zelf te bepalen tegen welke voorwaarden zij een huurovereenkomst aangaan. Het nadeel hiervan is dat in huurovereenkomsten soms enorme fouten worden gemaakt. Daarom is het bij de huur van kantoor- en bedrijfsruimte zo belangrijk om de afspraken goed vast te laten leggen.

Een huurrecht advocaat van Cleerdin & Hamer Advocaten kan u helpen bij het opstellen van een huurovereenkomst voor uw bedrijfsruimte.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bij het verlopen van de termijn van de schriftelijke huurovereenkomst kan de verhuurder de huur opzeggen. In dat geval heeft de huurder slechts één mogelijkheid om langer in het gehuurde te blijven: hij moet de kantonrechter verzoeken om een verlenging van de termijn van ontruiming. Een dergelijk verzoek kan één tot drie keer worden gedaan en de termijn wordt telkens tot maximaal een jaar verlengd.

Een dergelijke gerechtelijke procedure is uiteraard niet nodig indien huurder en verhuurder overeenstemming over een nieuwe huurovereenkomst bereiken. Onze specialisten adviseren u graag.

Huur van winkelruimte en horecabedrijfsruimte

De wet schrijft bij huur van winkelruimte en horecabedrijfsruimte voor dat een huurovereenkomst die langer dan twee jaar duurt een looptijd van tweemaal vijf jaar heeft.

Huurtermijn korter dan 5 jaar

Een huurtermijn korter dan vijf jaar is slechts -zonder toestemming van de rechter- mogelijk voor een periode van maximaal twee jaar.

Indien de huurovereenkomst niet eindigt na maximaal twee jaar zoals was afgesproken, wordt deze automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor tweemaal vijf jaar. Wil de huurder bijvoorbeeld maar vier jaar huren, dan is daarvoor vóóraf toestemming van de rechter vereist.

Opzegging huurovereenkomst

Tijdens de eerste periode van vijf jaar heeft de huurder het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door vóór het einde van het vierde jaar op te zeggen, met een opzegtermijn van 12 maanden. Een opzegging dient met een deurwaardersexploit of aangetekende brief te geschieden.

De verhuurder daarentegen heeft dat recht van opzegging na de eerste vijf jaar slechts in uitzonderlijke gevallen. De huurder hoeft de huuropzegging niet te accepteren, ook niet na tien jaar.

Instemmen huuropzegging

De huurder moet binnen zes weken na de opzegging van de verhuurder berichten of hij al dan niet met de huuropzegging instemt. Stemt de huurder niet met de opzegging in, dan heeft de verhuurder de toestemming van de rechter nodig.

De rechter zal een dergelijke toestemming niet gemakkelijk geven. De huurovereenkomst blijft van kracht totdat door de rechter is beslist op het verzoek van de verhuurder tot vaststelling van het tijdstip van beëindiging van de huurovereenkomst.

Dat de verhuurder een geringe kans heeft dat zijn huuropzegging na de eerste vijf jaar slaagt, heeft te maken met het feit dat de huurder veelal moet investeren (in de verbouwing van het pand) en hij zijn investeringen op (langere) termijn moet kunnen terugverdienen.

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Na een periode van tien jaar wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Ook dan geldt een opzegtermijn van twaalf maanden, maar nu kan wel op ieder gewenst moment door de huurder of verhuurder opgezegd worden.Tussentijdse opzegging kan uiteraard wel met wederzijds goedvinden geschieden.

Wijziging huurprijs

Na elke vijf jaar kan de huurder of verhuurder wijziging van de huurprijs vragen. Worden partijen het over de nieuwe huurprijs niet eens, dan kan de rechter de huurprijs vaststellen. De rechter zal de huurprijs afstemmen op een aantal vergelijkbare bedrijfsruimten in de nabije omgeving van het gehuurde.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.