Home » Huurrecht woning » Huurbeschermingsbepalingen

Huurbeschermingsbepalingen

Het huurrecht is een van de uitzonderingen op de regel van contractsvrijheid. Wat partijen in verband met de huur van een zaak ook overeenkomen, er zijn dwingendrechtelijke bepalingen die zulke afspraken buiten toepassing stellen.

Wanneer is er sprake van een huurovereenkomst?

Van een huurovereenkomst is sprake indien ‘de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie’.

Let op, de tegenprestatie hoeft niet perse te bestaan uit het betalen van een huurprijs. Indien iemand recht heeft om een zaak van een ander (gedeeltelijk) te gebruiken en hij levert daarvoor een tegenprestatie, dan is sprake van een huurovereenkomst.

Bescherming huurder

De wetgever heeft de huurder willen beschermen tegen de sterkere positie die een verhuurder heeft. En heeft met het oog daarop allerlei wetsbepalingen aangenomen die van toepassing zijn. Ongeacht hetgeen partijen hebben afgesproken.

Schriftelijke instemming opzegging noodzakelijk

Zo blijft een huurovereenkomst van een woning voortduren ondanks dat de verhuurder deze heeft opgezegd, indien de huurder niet schriftelijk met de opzegging instemt. De huurovereenkomst kan in dat geval alleen door tussenkomst van de kantonrechter eindigen. En vaak onder toekenning van een verhuisvergoeding aan de huurder, ten laste van de verhuurder.

Tijdelijke huurovereenkomsten

De wetgever heeft ook willen voorkomen dat met een huurder van woonruimte uitsluitend tijdelijke huurovereenkomsten worden gesloten. Een tijdelijke huurovereenkomst, die zonder tussenkomst van de kantonrechter eindigt, is slechts onder beperkte omstandigheden toegestaan.

Tijdelijke overeenkomst verhuur bedrijfsruimte

Voor bedrijfsruimte zoals een winkelpand geldt dat indien partijen een overeenkomst willen sluiten voor meer dan twee jaar, zij uitsluitend een tijdelijke overeenkomst kunnen sluiten voor de duur van vijf jaar of langer.

Huurtermijn van 5 jaar

Anders dan bij huur van woonruimte, is in dat geval ook de huurder aan de termijn van vijf jaar gebonden. Voor ruimten zoals een atelier, dat niet voor publiek toegankelijk is, gelden minder dwingende regels. Maar u kunt zich voorstellen dat ook over de vraag of van een dergelijk type bedrijfsruimte wel sprake is, het laatste woord niet zo maar is gezegd.

In het algemeen geldt voor het aangaan van een huurovereenkomst: ‘bezint eer ge begint’.

Dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen

Heeft u vragen over dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen, laat u dan adviseren door een van onze huurrechtspecialisten.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.