Home » Huurrecht bedrijfsruimte » Huurtermijn bedrijfsruimte inkorten of verlengen

Huurtermijn bedrijfsruimte inkorten of verlengen

De wet schrijft voor bij huur van winkelruimte en horecabedrijfsruimte dat een huurovereenkomst (huurtermijn) die langer dan twee jaar duurt, een looptijd van tweemaal vijf jaar heeft. Ook wanneer u met uw verhuurder heeft afgesproken dat u de bedrijfsruimte voor drie jaar wilt huren, kan de overeenkomst tóch automatisch gelden voor de standaard huurtermijn van twee keer vijf jaar.

Huurtermijn korter dan 5 jaar

Een huurtermijn korter dan vijf jaar is – zonder toestemming van de rechter – slechts mogelijk voor een periode van maximaal twee jaar. Eindigt de huurovereenkomst niet na maximaal twee jaar, dan wordt deze automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor tweemaal vijf jaar. Wil de huurder bijvoorbeeld maar vier jaar huren, dan is daarvoor vóóraf toestemming van de rechter vereist.

Opzegging vóór het einde van de huurtermijn

Tijdens de eerste periode van vijf jaar heeft de huurder het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door vóór het einde van het vierde jaar op te zeggen, met een opzegtermijn van 12 maanden. Een opzegging dient met een deurwaardersexploit of aangetekende brief te geschieden.

De verhuurder heeft dat recht van opzegging na de eerste vijf jaar slechts in uitzonderlijke gevallen. De huurder hoeft de huuropzegging niet te accepteren, ook niet na tien jaar.

Instemmen huuropzegging

De huurder moet binnen zes weken na de opzegging van de verhuurder berichten of hij met de huuropzegging instemt. Stemt de huurder niet in, dan heeft de verhuurder de toestemming van de rechter nodig.

De rechter zal een dergelijke toestemming niet gemakkelijk geven. De huurovereenkomst blijft van kracht totdat door de rechter is beslist op het verzoek van de verhuurder tot vaststelling van het tijdstip van beëindiging van de huurovereenkomst.

Dat de verhuurder een geringe kans heeft dat zijn huuropzegging na de eerste vijf jaar slaagt, heeft te maken met het feit dat de huurder veelal moet investeren (in de verbouwing van het pand) en hij zijn investeringen op (langere) termijn moet kunnen terugverdienen.

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Na een periode (huurtermijn) van tien jaar wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Ook dan geldt een opzegtermijn van twaalf maanden, maar nu kunnen huurder en verhuurder elk op ieder gewenst moment opzeggen.

Tussentijdse opzegging kan uiteraard wel met wederzijds goedvinden geschieden.

Wijziging huurprijs

Na elke vijf jaar kan de huurder of verhuurder een wijziging van de huurprijs vragen. Worden partijen het over de nieuwe huurprijs niet eens, dan kan de rechter de huurprijs vaststellen. De rechter zal de huurprijs afstemmen op een aantal vergelijkbare bedrijfsruimten in de nabije omgeving van het gehuurde.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Kijk voor meer informatie over vastgoedrecht en voor juridische informatie over bedrijfspanden en kantoorruimtes op Huurrecht bedrijfsruimte.

Heeft u juridische vragen over uw huurwoning? Lees dan meer over Huurrecht woning.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.