Home » Horecarecht » Maatwerkvoorschriften gemeente voor horeca

Maatwerkvoorschriften gemeente voor horeca

Horecabedrijven zijn voor de Milieuwet gebonden aan normen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. In deze milieuwetgeving horeca staan onder meer de maximaal toegestane hoeveelheid geluid (in decibel) en het aantal KWh aan energie dat een onderneming mag gebruiken. Deze regels zijn strikt, maar gemeenten kunnen besluiten een uitzondering te maken voor horeca bedrijven: dit kan met maatwerkvoorschriften.

Zo’n uitzondering kan betekenen dat er strengere regels gelden voor een ondernemer, of juist dat de regels soepeler worden toegepast. Voorheen heette een maatwerkvoorschrift een ‘nadere eis’. De milieuwetgeving richt zich op het beperken van belasting van de omgeving door geluid, geur, energieverbruik of de lozing van stoffen.

Maatwerkvoorschriften voor geluid in horeca

Geluidsoverlast door muziek of ander gezelligheidsrumoer, komt regelmatig voor in de horeca. Voor het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor de toegestane geluidsnorm rondom een horecabedrijf zijn er verschillende mogelijkheden denkbaar:

  • Voorzieningen en gedragsregels verplichten om te zorgen dat de geluidsnormen worden behaald. Zoals door het sluiten van deuren en ramen en deuren of het plaatsen van een geluidsbegrenzers.
  • Het vaststellen van een andere waarde dan de standaard grenswaarde voor geluid.
  • Een ander punt aanwijzen voor de beoordeling van de geluidsnorm.
  • Voorschriften die indirecte geluidshinder voorkomen op grond van de zorgplichtbepaling.

Maatwerkvoorschrift voor geur in horeca

Wanneer de geurbelasting te hoog is in de omgeving van een horecabedrijf, dan kan de gemeente aanvullende eisen stellen om de stank te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het verplaatsen van een afvoerpijp of het verbeteren van de afzuiging.

Maatwerkvoorschrift voor lozingen in horeca

Volgens het Activiteitenbesluit hoeft niet elke horecaonderneming een vetafscheider te installeren. Bijvoorbeeld wanneer uit de bedrijfsvoering geen of heel weinig vethoudend afvalwater ontstaat. Of wanneer het plaatsen van een vetput onredelijk duur is. Ook kan een onderneming met een maatwerkvoorschrift afwijken van de standaard normen voor het onderhoud van een vetput. Bijvoorbeeld door deze minder vaak te legen.

Overgangsrecht bij maatwerkvoorschriften

Soms zijn de normen voor geluid, geur, energieverbruik en lozingen in een (vervallen) milieuvergunning strenger of soepeler dan die in het huidige Activiteitenbesluit.

Dan blijven de normen in de vergunning van toepassing. Wanneer een onderneming een aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt, kan de gemeente alsnog maatwerkvoorschriften opstellen om de overlast te beperken.

Advocaten gespecialiseerd in horecarecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in horeca. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we horecaondernemers, hoteliers, restauranthouders en café-eigenaars bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Zo voorkomen wij veel problemen en smoren daardoor dreigende geschillen in de kiem. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van horecarecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Uw contactpersoon