Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Hervorming van de kinderregeling per 1 januari 2015 en de gevolgen voor de kinderalimentatie

15 april 2015

De overheid biedt ouders verschillende fiscale tegemoetkomingen in de kosten die zij hebben voor hun kinderen. Dit gebeurt via de zogenaamde kindregelingen (zoals het kindgebonden budget). Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. De wetgever heeft het aantal kindregelingen teruggebracht van 11 naar 4. Per 1 januari 2015 bestaan de volgende kindregelingen:

Kinderbijslag

Ook in 2015 hebben ouders nog steeds recht op kinderbijslag. Dit is een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming. Normaal gesproken wordt de kinderbijslag ieder jaar geïndexeerd. In 2015 is dat echter niet het geval. Ouders krijgen in 2015 dus hetzelfde bedrag aan kinderbijslag als zij in 2014 ontvingen.

De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen is per 1 januari 2015 afgeschaft. Daar staat tegenover dat voor deze ouders de kinderbijslag wordt verdubbeld. Bent u een alleenstaande ouder met een thuiswonend gehandicapt kind dan ontvangt u hier bovenop een extra bijdrage van € 1.460,00 per jaar.

Kindgebonden budget

Daarnaast hebben ouders (met een lager inkomen) nog steeds recht op kindgebonden budget. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Met betrekking tot het kindgebonden budget heeft de wetgever wel een aantal wijzigingen doorgevoerd.

In 2014 had een ouder recht op het volledige bedrag aan kindgebonden budget als het verzamelinkomen lager was dan € 26.147,00 per jaar. Dit bedrag is voor 2015 verlaagd naar € 19.676,00. Bij een inkomen boven dit bedrag wordt de hoogte van het kindgebonden budget afgebouwd.

Met ingang van 1 januari 2015 is de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting komen te vervallen. Ook de toeslag van 20% voor alleenstaande ouders in de bijstand is komen te vervallen. De wetgever compenseert dit door het verhogen van het kindgebonden budget met maximaal € 3.050,00 per jaar. Dit wordt de alleenstaande ouderkop genoemd.

Daarnaast hadden ouders met kinderen jonger dan 18 jaar in 2014 nog recht op een tegemoetkoming als het kind een voltijd opleiding volgde in het MBO, het volwassenonderwijs of een particuliere opleiding. Deze tegemoetkoming is voor 2015 komen te vervallen. Voor ouders met kinderen van 16 en 17 jaar oud geldt nu dat het kindgebonden budget wordt verhoogd.

Combinatiekorting

Ook het recht op combinatiekorting blijft bestaan. Dit is een fiscale tegemoetkoming voor ouders met kinderen tot 12 jaar die niet alleen de zorg voor de kinderen hebben, maar daarnaast ook werken. De regering hoopt met deze regeling ouders te stimuleren te gaan of blijven werken.

Kinderopvangtoeslag

Tot slot behouden ouders het recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang.

Gevolgen voor uw situatie

De grootste veranderingen hebben betrekking op het wegvallen van het fiscale voordeel bij degene die alimentatie betaalt (dit lag rond de € 40,00 per maand). Ondanks dat het fiscaal voordeel is komen te vervallen, dient u ook na 1 januari 2015 hetzelfde bedrag aan kinderalimentatie te voldoen.

Bij degene die alimentatie ontvangt is het netto maandinkomen lager doordat bepaalde kortingen zijn komen te vervallen, daar staat dan vaak tegenover dat het kindgebondenbudget hoger is dan voorgaande jaren.

Bij de berekening van alimentatie wordt in het huidige systeem het kindgebondenbudget afgehaald van de behoefte (kosten) van kinderen. Dit laatste kan er dus toe leiden dat de maandelijkse kosten waar u als ouder in moet voorzien aanzienlijk minder zijn dan voor 1 januari 2015.

De bovengenoemde wijzigingen kunnen dus redenen zijn om een herberekening te laten maken. Wilt u zich gaat laten informeren over wat de gevolgen zijn in uw situatie neemt u dan gerust contact op met één van de familierechtspecialisten van Cleerdin & Hamer, zij helpen u graag verder.

Recente berichten