Home » Erfrecht  » Vruchtgebruik 

Vruchtgebruik 

Vruchtgebruik houdt in dat er gebruik gemaakt mag worden van goederen, die uw eigendom niet zijn. Letterlijk de vruchten ervan plukken. In het Romeinse rijk bestond het recht van vruchtgebruik al. Hierdoor bleven goederen in de familie en konden anderen er wel tijdelijk de vruchten van plukken. Door vruchtgebruik kunnen kinderen eigenaar worden van uw woning, maar is het mogelijk dat uw partner er kan blijven wonen. Hiermee wordt voorkomen dat na het overlijden van de partner, de langstlevende het huis moet verlaten. Na het overlijden van de vruchtgebruiker, vervalt het vruchtgebruik.

Vruchtgebruik erfenis

De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner, heeft recht op vruchtgebruik van alle bezittingen en schulden, volgens het erfrecht. Eventuele kinderen kunnen hierdoor hun kindsdeel niet direct opeisen. Zij krijgen een vordering die zij pas kunnen opeisen nadat de langstlevende is overleden. De regels van de wettelijke verdeling gelden zowel voor een achterblijvende ouder als voor een stiefouder. Zolang de langstlevende in leven is, mogen de kinderen het huis niet verkopen. In een vruchtgebruik testament kunnen andere afspraken vastgelegd worden. Zoals de partner die geen erfgenaam is, wel recht heeft op vruchtgebruik. Fiscaal gezien kan het voor kinderen voordelen hebben om gebruik te maken van vruchtgebruik. In een overeenkomst kan vastgelegd worden dat het eigendom van het huis van de ouders, op naam van de kinderen wordt gezet. Voorwaarde is dan het vruchtgebruik van de ouders. Als de waarde van de woning stijgt, hoeven de kinderen dan bij overlijden geen erfbelasting over de waardestijging te betalen. De nalatenschap kan hierdoor in waarde stijgen tijdens het vruchtgebruik.

U kunt uitstel van betaling van de erfbelasting aanvragen, indien u alleen de blote eigendom erft. Zodra u ook het vruchtgebruik krijgt, is de erfenis meer waard.

Vruchtgebruik woning

De langstlevende krijgt het vruchtgebruik van de woning automatisch. In een testament kan vastgelegd worden dat een erfgenaam vruchtgebruik krijgt van de woning. Zonder eigenaar te zijn van de woning, kan uw partner blijven wonen in de woning. De in het testament genoemde erfgenamen worden eigenaar van de woning. Dit zijn bijvoorbeeld de kinderen, die dan de blote eigendom van de woning bezitten. Wat niet meer betekent dan dat ze eigenaren zijn van de woning, maar er zelf niet in mogen wonen. De woning mag ook niet worden verkocht, gesloopt of weggegeven. Een partner of huisgenoot heeft altijd het recht om maximaal 6 maanden na overlijden, gebruik te blijven maken van de inboedel en het huis. Zelfs als u niet getrouwd bent.

Rechten bij vruchtgebruik woning

De vruchtgebruiker heeft het recht om in de woning te wonen. Ook mag de woning door de vruchtgebruiker worden verhuurd. Indien de woning in waarde stijgt, heeft de vruchtgebruiker daar niets aan.

Hij/zij heeft alleen recht op de vruchten. Het verplicht de kinderen om de vruchtgebruiker ongestoord te laten voortleven.

Plichten bij vruchtgebruik woning

De vruchtgebruiker mag de goederen niet zomaar veranderen en is verplicht om ze netjes te behandelen. Daar hoort ook het afsluiten van een verzekering bij. Jaarlijks moet er verslag gedaan worden over alle wijzigingen in het vruchtgebruik. Tenzij dit anders in het testament staat omschreven, heeft de vruchtgebruiker medewerking van de kinderen nodig, als u de woning wit verkopen of een extra hypotheek af wilt sluiten. Uiteraard zijn er veel meer plichten en rechten. Voor advies hierover kunt u contact opnemen met Cleerdin & Hamer advocaten.

Als uw kinderen het huis direct krijgen of het familiebedrijf overnemen, wilt u als langstlevende geen gebruik maken van het vruchtgebruik. De wettelijke verdeling kan dan binnen 3 maanden ongedaan worden gemaakt.

Einde vruchtgebruik woning

Zolang de langstlevende leeft, heeft hij/zij recht op vruchtgebruik van de woning. Tenzij in een testament andere regels zijn vastgelegd. In dit testament kan worden vastgelegd dat het vruchtgebruik eindigt indien langstlevende naar een verzorgingstehuis gaat of hertrouwt. De erfgenamen krijgen hun volledige deel van de erfenis, nadat het vruchtgebruik geëindigd is. Zij mogen dan zelf beslissen wat ze ermee willen doen.

Cleerdin & Hamer advocaten is gespecialiseerd in erfenissen. Indien u onenigheid in de familie hebt over het vruchtgebruik van de woning, kunt u contact met ons opnemen. Wij gaan dan samen met u uitzoeken op welke juridische manier wij de onenigheid kunnen oplossen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Erfrecht advocaten