Home » Erfrecht  » Vereffening erfenis

Vereffening erfenis

De erfenis moet volgens de wet vereffend worden, op het moment dat een erfgenaam de erfenis beneficiair aanvaardt. Hierbij moeten bepaalde richtlijnen worden gevolgd bij de afwikkeling van de nalatenschap. Dit kunt u vergelijken met een faillissementsprocedure. Het brengt ook zeker meer kosten met zich mee. De schuldeisers gaan voor op de erfgenamen bij een beneficiaire aanvaarding. Doordat u aansprakelijk gesteld kunt worden voor eventuele schade aan het vermogen, door onjuist te handelen, is het verstandig een expert in te schakelen. Cleerdin & Hamer advocaten heeft ruime expertise in huis om u hierin te adviseren. Eenmaal beneficiair aanvaard, kan niet meer worden verworpen. Indien uit de erfenis bepaalde kosten niet betaald kunnen worden, waar u opdracht voor hebt gegeven, bent u daar persoonlijk verantwoordelijk voor. En zult u dat uit eigen middelen moeten betalen aan de desbetreffende opdrachtgevers.

Is de wettelijke vereffening nodig?

Uitgangspunt van de wettelijke vereffening is dat schuldeisers van de nalatenschap op correcte wijze worden voldaan. Hierdoor blijven verdere maatregelen beperkt. Het restant van de nalatenschap,  wat overblijft na betaling van de schuldeisers, mogen de erfgenamen onderling verdelen. De verplichting van de wettelijke vereffening geldt niet altijd. Een uitzondering is, als er door een executeur of een wettelijk vertegenwoordiger van de erfgenaam, kan worden aangetoond dat het saldo van de nalatenschap voldoende is om alle schulden te betalen. Een wettelijk vertegenwoordiger moet bij de kantonrechter een verzoek indienen. Een tweede uitzondering is, indien de langstlevende partner de nalatenschap niet beneficiair aanvaard heeft en de wettelijk verdeling van toepassing is.

De vereffenaars

Volgens de wet moet de erfenis vereffend worden, als bovenstaande uitzonderingen niet van toepassing zijn. Gezamenlijk moeten de erfgenamen bij het boedelregister van de rechtbank, een akte van beneficiaire aanvaarding opmaken. Zij worden dan de vereffenaars genoemd. De erfgenamen die niet beneficiair aanvaard hebben zijn ook vereffenaar. Op verzoek van een belanghebbende kan de kantonrechter een vereffenaar aanwijzen. In dat geval geldt een zware vereffeningsprocedure. Op het moment dat de kantonrechter niemand aanwijst, geldt er een lichte vereffeningsprocedure. Alle erfgenamen worden gezamenlijk gezien als vereffenaars. En zijn dan ook gezamenlijk verantwoordelijk om de nalatenschap goed te beheren en te vereffenen. Ook als één van de vereffenaars een andere vereffenaar machtigt om zijn taken waar te nemen, blijft hij persoonlijk verantwoordelijk.

Beheren van de nalatenschap

De vereffenaar heeft volgens de wet nogal wat verplichtingen. Het beheren van de nalatenschap is daar één van. Er moet een overzicht gemaakt worden van de administratie, waarin alle schulden inzichtelijk gemaakt zijn. Schuldeisers dienen geïnformeerd te worden. Goederen die onderhoud nodig hebben mogen verzorgd worden. Eventuele abonnementen kunt u opzeggen. Zorg dat de woning, die tot de nalatenschap behoort, verzekerd blijft. Voorts wijst u een boedelnotaris aan.

Boedelbeschrijving

Een opstelling van alle bezittingen en schulden van de overledene moet in een boedelbeschrijving worden opgemaakt. Hierin moet het soort bezitting en de waarde worden genoemd. Zoals het merk, type, kenteken en bouwjaar van de auto. Of het soort en aantal effecten enz. De waarde moet per overlijdensdatum worden bepaald. De boedelbeschrijving moet bij notariële akte, als er minderjarigen of erfgenamen die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben, worden opgesteld.

Bij de griffie van de rechtbank of een boedelnotaris moet de boedelbeschrijving gedeponeerd worden. De vereffenaars dienen hier zorg voor te dragen. Zo kunnen andere belanghebbenden de beschrijving inzien. Bij de kantonrechter kan ontheffing van de terinzagelegging van de boedelbeschrijving worden aangevraagd. De vereffenaars hebben een meldingsplicht aan de kantonrechter als de nalatenschap een negatief saldo kent. Als daardoor de schulden hoger zijn dan de waarde van de nalatenschap, kan de kantonrechter besluiten de vereffeningsprocedure te verzwaren. Hierbij kan hij instructies voorschrijven, waar gehoor aan gegeven moet worden door de vereffenaars. Hierbij moet gedacht worden aan openbare oproeping van schuldeisers, die zich binnen 6 weken moeten melden. Het opstellen van een uitdelingslijst na het verlopen van de genoemde termijn aan de schuldeisers. Tenslotte moet er een rekening en verantwoording ter inzage worden gelegd, als dit door de kantonrechter is bepaald.

Omvang van de nalatenschap

De gezamenlijke erfgenamen kunnen de schuldeisers voldoen, zodra er een duidelijk overzicht is van de omvang van de nalatenschap. Hierbij mogen goederen ook te gelde worden gemaakt. Indien er een positief saldo overblijft na voldoening van de schuldeisers, wordt dat verdeeld onder de erfgenamen. Een schuldeiser die zich later aandient kan het recht hebben het aan de erfgenamen uitgekeerde deel op te eisen. Te maken kosten voor de lijkbezorging en de vereffening van de nalatenschap gaan altijd voor op andere schulden.

Vereffening zonder nadere formaliteiten

Als er geen schulden meer zijn, eindigt de vereffening zonder nadere formaliteiten. Of indien de vereffenaars met de schuldeisers, een regeling hebben getroffen. Op het moment dat de nalatenschap weinig goederen omvat en de wettelijke vereffeningsprocedure daardoor als zinloos kan worden beschouwd, kan de kantonrechter verzocht worden de opheffing te bevelen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Erfrecht advocaten