Voordat de erfenis kan worden verdeeld, moet deze eerst vereffend worden. Dit wordt vaak door een executeur gedaan die is benoemd in een testament. Iemand die onterft is door de overledene bij testament, kan zijn legitieme portie opeisen. Hierbij is een legitimaris een schuldeiser en deelt dus niet mee in de nalatenschap. Wel zal het opgeëiste bedrag moeten worden voldaan, voordat de verdeling plaatsvindt. 

Voordat de verdeling van de erfenis kan plaatsvinden, moeten er eerst een aantal stappen ondernomen worden. Er moet gecontroleerd worden of er een testament is. Bestudeer dit testament nauwkeurig, zodat duidelijk is wat de wettelijk bepaalde verdeling van de nalatenschap is. Zoals de verdeling van de erfenis of een onterfde erfgenaam. Alle schulden moeten eerst betaald worden, voordat er een verdeling van de erfenis kan plaatsvinden. Om kosten te voorkomen, is het verstandig abonnementen en de huur op te zeggen. Zodra een erfgenaam de erfenis beneficiair aanvaardt gelden er aanvullende regels.

Verdeling nalatenschap zonder testament

Vanaf 2003 is de wettelijke verdeling van het nalatenschap van kracht, tenzij in een testament iets anders is  vastgelegd over de verdeling Als er  een echtgenoot en kinderen achterblijven, gaat de volledige nalatenschap naar de echtgenoot. Hier zitten ook de schulden bij in. De kinderen erven ook, maar kunnen deze niet opeisen zolang er nog een ouder in leven is. Dit wordt ook wel kindsdeel genoemd. Uiteraard worden de bepalingen van het testament aangehouden, indien er wel een testament is opgesteld. 

Meewerken van alle erfgenamen aan de verdeling van een nalatenschap

Alle erfgenamen moeten meewerken aan de verdeling van een nalatenschap. Mocht de verdeling tot een rechtszaak komen, moeten alle erfgenamen aan de procedure meedoen. Indien er een verdeling heeft plaatsgevonden, waarbij niet alle erfgenamen betrokken waren, kan deze nietig worden verklaard. Dit is anders als de verdeling  bij notariële akte is gebeurd. Dan kan de verdeling worden vernietigd op vordering van de erfgenaam die hieraan niet heeft deelgenomen. Dit moet wel binnen 1 jaar nadat de verdeling kenbaar is gemaakt. Voor vragen hier omtrent kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen samen met u naar de juiste procedure zoeken. 

Een van de mogelijkheden om een erfgenaam die niet meewerkt aan de verdeling van een nalatenschap toch mee te laten werken, is het benoemen van een onzijdig persoon die de plaats inneemt van deze onwillige erfgenaam. Deze onzijdige persoon is vaak een advocaat of notaris, die dan de onwillige erfgenaam vervangt. Daardoor is het alsnog mogelijk de erfenis te verdelen. Soms moet een woning worden verkocht om vervolgens met de opbrengst de nalatenschap te verdelen. Als een erfgenaam niet meewerkt, dan kunt u de rechter om een machtiging vragen zodat u de woning zelf kunt verkopen en vervolgens de opbrengst en de erfenis te verdelen. Onze advocaat kan een onzijdig persoon laten benoemen of een machtiging voor de verkoop aan de rechter vragen. 

Onenigheid met de andere erfgenamen over de verdeling van een erfenis

Onenigheid is nooit leuk. Zeker niet als u gezamenlijk de erfenis moet verdelen van een voor u allen dierbaar persoon. Cleerdin & Hamer advocaten kan u helpen de erfenis zo snel mogelijk te verdelen. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen voor u het maximale uit de nalatenschap eisen. De rechter verdeelt in een vonnis na een zitting de erfenis. 

De verdelingsprocedure

Als eiser kunt u in een dagvaarding uw argumenten bekendmaken aan de rechtbank waarom u een bepaalde verdeling wilt. De gedaagden kunnen op deze dagvaarding een conclusie van antwoord geven. Cleerdin & Hamer advocaten kan zowel de eiser alsook de gedaagde bijstaan. Uiteraard niet gelijktijdig. In deze dagvaarding kan de gedaagde ook aangeven welke verdeling hij wil. In een zitting kunnen beide partijen mondeling hun standpunt toelichten. 

Een voorschot van de nalatenschap

Op het moment dat u de verdeling van de erfenis te lang vindt duren, kunt u contact met ons opnemen. Een Cleerdin & Hamer advocaat kan bijvoorbeeld een machtiging bij de rechter aanvragen om een huis te verkopen. Als uw erfdeel vaststaat, kan hij ervoor zorgen dat u vast een voorschot ontvangt van de nalatenschap. 

De verdeling van de erfenis en toerekenen van schulden

In veel gezinnen komt voor dat kinderen bij hun ouders een lening aangaan. Op het moment dat de ouders overlijden en de kinderen de nalatenschap krijgen, moet deze lening verrekend worden. De lening wordt dus niet kwijtgescholden. Dat zou ook niet eerlijk zijn tegenover andere erfgenamen. Dit noemen wij het toerekenen van schulden. Wat in kaart gebracht wordt door een executeur.  

Zo ziet u maar dat de verdeling van een nalatenschap behoorlijk complex kan zijn. Schroom dus niet contact met ons op te nemen. Samen komen wij er wel uit!

Erfrecht advocaten
  • Manon van Meurs Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht