Hoe en of u de erfenis aanvaardt is een eigen vrije keuze, zodra u erfgenaam bent. U kunt de erfenis ook verwerpen. Bij aanvaarding van de erfenis ligt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele schulden bij u. Als u erfgenaam bent, heeft u de mogelijkheid de erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. 

Erfenis zuiver aanvaarden

Bij zuiver aanvaarden van de nalatenschap erft u, en anderen die de erfenis zuiver hebben aanvaard, alle bezittingen en schulden. De erfgenamen zijn dan dus ook aansprakelijk voor eventuele schulden. De afwikkeling van de nalatenschap valt ook onder de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zodra de erfenis door u zuiver aanvaard is, kunt u slechts bij hoge uitzondering terugkomen op deze keuze. Bijvoorbeeld als er grote schulden blijken te zijn waarvan u niet op de hoogte was en ook niet had kunnen weten. Zodra u om een dergelijke reden terug wilt komen op uw beslissing, moet u naar de rechter. Op het moment dat u niet hebt onderzocht of er schulden zijn, is er geen weg terug. Ook niet via de rechter.

Zolang u nog geen beslissing hebt genomen over hoe u de erfenis wilt aanvaarden, kunt u ook beter geen waardevolle spullen van de overledene mee naar huis nemen. Indien u uit veiligheidsoverwegingen goederen mee wilt nemen, dient u dit op papier vast te leggen. Anders hebt u ongewild de nalatenschap zuiver aanvaard! Betaal ook geen schuldeiser van de overledene met geld uit de nalatenschap of eigen geld. Een uitzondering hierop zijn de begrafenis- of crematiekosten. Zelfs bij een gezamenlijke bankrekening mag, zolang er nog geen beslissing is genomen, geen geld opgenomen worden. Kortom door eigen handelen kunt u de erfenis, per ongeluk, zuiver aanvaarden. Dus ook eventuele schulden. 

Erfenis beneficiair aanvaarden

Bij beneficiair aanvaarden van de nalatenschap krijgt u wel de erfenis, maar kunt u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden. Zodra er een vermoeden is dat de nalatenschap (deels) uit schulden bestaat, die niet voldaan kunnen worden uit het bezit c.q. vermogen in de nalatenschap, is het verstandig de erfenis beneficiair te aanvaarden. De hele nalatenschap moet volgens bijzondere regels worden afgewikkeld, zodra één van de erfgenamen beneficiair aanvaardt. Dit wordt de vereffeningsprocedure genoemd. Hierbij moet een overzicht worden opgesteld waar de erfenis  wordt beschreven en alle schulden en bezit vermeld staan. Tevens moeten alle schuldeisers worden aangeschreven en afbetaald door de erfgenamen. Deze manier van aanvaarden is meer werk voor de erfgenamen dan bij zuivere aanvaarding. De rechter kijkt mee met deze vereffening, daardoor zijn er extra kosten. Het is niet altijd nodig om een vereffeningsprocedure uit te voeren. Wij kunnen u daarbij ondersteunen en met u meedenken. 

Erfenis verwerpen

Zodra u de nalatenschap verwerpt bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden, maar krijgt u ook niets. Zelfs geen dierbare herinneringen als brieven of fotoboeken. De afwikkeling van de nalatenschap is dan ook niet uw verantwoordelijkheid. Zodra de nalatenschap meer schulden dan vermogen bevat of indien er ruzie was met de overledene of met één van de andere erfgenamen, kunt u de nalatenschap verwerpen. Als er een testament is opgesteld gaat uw deel van de erfenis naar de andere erfgenamen. Tenzij het anders staat vermeld in het testament. Op het moment dat er geen testament is, gaat uw erfdeel naar uw wettelijke erfgenamen. Bijvoorbeeld uw kinderen. Zij kunnen de erfenis overigens ook verwerpen. 

Keuze aangeven

U dient een schriftelijke verklaring bij de rechtbank af te leggen om uw keuze officieel te aanvaarden. Hier betaalt u wel griffierechten voor. Dit kan uw notaris ook voor u regelen middels een volmacht. Zodra u kiest voor een zuivere aanvaarding, kunt u dat ook via ondertekening van een verklaring van aanvaarding bij de notaris vastleggen. 

Jonger dan 18 jaar en erfgenaam

Om minderjarigen te beschermen tegen eventuele schulden, kunnen zij de erfenis nooit zuiver aanvaarden. De keuze voor hen is beneficiair aanvaarden of verwerpen. Er is toestemming van de kantonrechter nodig wanneer zij willen verwerpen. De wettelijke vertegenwoordiger van het kind dient de keuze binnen 3 maanden aan te geven. Zodra de 3 maanden worden overschreden, aanvaardt het kind de erfenis automatisch beneficiair. 

Wanneer moet er een keuze gemaakt worden?

Het is gebruikelijk om binnen drie maanden na het overlijden een beslissing te nemen hoe u de erfenis wilt aanvaarden. Dat is meestal ook het moment waarop het overzichtelijk is of er schulden zijn en of er uit de bezittingen en het vermogen schulden kunnen worden afgelost. Na 3 maanden kunnen eventuele schuldeisers hun geld pas opeisen.

Erfenis in combinatie met een uitkering

Zodra u een uitkering hebt of in de schuldsanering zit, moet u aan de uitkeringsinstantie of bewindvoerder de erfenis doorgeven. De erfenis kan invloed hebben op uw zorg- of huurtoeslag en/of studiebeurs. Voor uw pensioen of AOW uitkering heeft de erfenis geen gevolgen.

Erfrecht advocaten
  • Manon van Meurs Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht