Home » De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Door: Bianca Hampsink

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen week geleid tot een ongekend groot beroep op de werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling). De regeling was hierop niet berekend en de website van SZW was lange tijd onbereikbaar. Gisteren is deze regeling met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet werkt op dit moment aan een tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Let op: er wordt op dit moment nog gewerkt aan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), u kunt nog geen aanvraag indienen bij het UWV. Deze tegemoetkomingsregeling komt tijdelijk in de plaats van de wtv-regeling. Reeds ingediende wtv-aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Er zal wel aanvullende informatie worden opgevraagd bij de indieners.

Wat houdt deze tijdelijke noodmaatregel in?

Er komt een nieuwe regeling die losstaat van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). Er worden dus geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd, dit tegenstelling tot de wtv-regling.

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) | Cleerdin & Hamer Advocaten

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij het UWV voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Werkgevers kunnen hiermee werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Geen ontslag

In het geval een werkgever een aanvraag indient, mag hij géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar maximaal 90% van de loonsom. Hieronder treft u aan enkele rekenvoorbeelden aangaande de tegemoetkoming als:

  • 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Er zal achteraf worden vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen boven een nader te bepalen omvang is hierbij een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan dus achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Heeft u vragen over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid? U kunt contact opnemen met mevrouw mr. Bianca Hampsink

DEEL OP:
Recente berichten
Vrijgesproken militair toch ontslagen? | Cleerdin & Hamer militaire sectieHelpdesk