Home » Corona op de werkvloer

Corona op de werkvloer

Door: Shasta Rötscheid

Niemand kan er meer omheen: het Corona (COVID-19) virus is nu ook in Nederland aangekomen en het aantal besmettingen neemt in rap tempo toe. Gisteren, 12 maart 2020, kondigde minister-president Mark Rutte aanvullende maatregelen aan. Wat betekenen deze steeds verder gaande maatregelen voor werkgevers en werknemers?

Zorgplicht en aansprakelijkheid

Op grond van de wet is een werkgever verplicht om zorg te dragen voor, kortweg, een veilige werkomgeving. Daartoe dient de werkgever dusdanige maatregelen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Als een werknemer besmet raakt met het Corona-virus, is de werkgever dan aansprakelijk?

Werkgever aansprakelijk

Afgezien van de bewijsproblemen die dit met zich meebrengt (zie maar eens aan te tonen dat de besmetting tijdens werk is opgelopen, iets dat moeilijker wordt naarmate het aantal besmettingen landelijk toeneemt) zal de werkgever zeker aansprakelijk kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. In ieder geval dient vast te staan dat de besmetting tijdens het verrichten van de opgedragen werkzaamheden opgelopen is. Indien de werkgever verzuimd heeft om adequate maatregelen te treffen, ter voorkoming van besmetting, terwijl dit in redelijkheid wel van hem verwacht kon worden, dan is niet voldaan aan de zorgplicht en is de aansprakelijkheid in beginsel gegeven.

Corona op de werkvloer | Cleerdin & Hamer Advocaten

Voorzorgsmaatregelen Corona virus

Een werkgever hoeft normaal gesproken niet voor ieder mogelijk gevaar voorzorgsmaatregelen te treffen voor risico’s die zich ook buiten het werk kunnen voordoen. Nu het Corona virus een veel grotere impact zal hebben, gaat dit alleen niet (meer) op voor de maatregelen die de werkgever eenvoudig kan treffen om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Het is voor werkgevers aan te raden om in ieder geval preventieve maatregelen te treffen en de werknemers te wijzen op de “gangbare” richtlijnen van het RIVM. Daarnaast zal een werkgever, indien een werknemer ziekteverschijnselen vertoont, op grond van de zorgplicht jegens overige werknemers de “zieke” medewerker moeten weren van de werkvloer door hem/haar thuis te laten blijven.

Zieke werknemer

Hoe zit het dan vervolgens met die zieke werknemer? Het is goed denkbaar dat veel werkgevers de komende periode worden geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim. De wet bepaalt dan dat dit voor rekening van de werkgever komt. Of dit nu komt door een ‘normale griep’, of het Corona-virus, dat maakt geen verschil. Een werknemer heeft echter geen recht op loon als de ziekte door opzet is ontstaan. Als een werknemer nu welbewust vrijwillig afreist naar een risicogebied en vervolgens ziek wordt, dan kan dit mogelijk voor risico van de werknemer zelf komen. De eisen hiervoor zijn echter wel heel hoog.

Privacy wetgeving

Een lastig punt hierin is de privacy wetgeving. Je mag als werkgever nog steeds een werknemer niet vragen wat hij of zij mankeert en je mag ook niet zomaar eisen dat een werknemer een test doet. Wel mag je verwachten dat de werknemer het laat weten als hij in een risicogebied is geweest. In de praktijk zal dit veelal wel los lopen en houden werkgever en werknemer elkaar wel op de hoogte. Tast je als werkgever echt volledig in het duister en wil je zekerheid? Laat de werknemer dan oproepen door de bedrijfsarts.

Thuiswerken en vrijwillig thuisblijven (voor de kinderen)

Om besmettingen te voorkomen , roepen veel werkgevers op om (indien het werk het toelaat)  thuis te werken. Dit is mogelijk, want de werkgever is verplicht om te zorgen voor die veilige werkomgeving en dit kan bijdragen aan het verminderen van het risico op besmetting.

In de landen om ons heen zijn al veel scholen gesloten. Veel ouders moeten dan thuis blijven om voor hun kinderen te zorgen. De eerste dag zal dit kunnen vallen onder calamiteitenverlof (waarvoor de werknemer moet worden doorbetaald), maar duurt het langer, dan resteert alleen de mogelijkheid voor de werknemer om in overleg met de werkgever vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen.

Wil de werknemer thuisblijven uit angst voor Corona, kan hij of zij niet thuiswerken en hoeft hij of zij niet te zorgen voor een zieke partner of de kinderen? Dan zal de werknemer ook verlof op moeten nemen, tenzij er een gegronde vrees voor besmetting op de werkvloer bestaat.

Een ‘Corona-uitkering’ (deeltijd WW)

Als de overheid besluit dat het bedrijf dicht moet, dan bestaat hiervoor geen compensatie voor het bedrijf, maar als je als werkgever zwaar wordt getroffen door het coronavirus, dan kan je wel een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. De werknemers ontvangen dan voor de niet-gewerkte uren een WW uitkering. Als ondernemer moet je hiervoor dan wel kunnen aantonen dat je minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt, door de maatregelen om het Corona virus te bestrijden. Inmiddels hebben 5.000 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd..

Heeft u nog meer vragen naar aanleiding van het Corona-virus? Voor alle vragen omtrent aansprakelijkheid en de veilige werkomgeving, kunt u contact opnemen met mevrouw mr. Sigriet Jongstra. Voor alle overige arbeidsrechtelijke vragen staat mevrouw mr. Shasta Rötscheid u graag te woord.

DEEL OP:
Recente berichten
Laat je handen zien, laat je tanden zien, zijn ze goed gepoetst | Cleerdin & Hamer AdvocatenCleerdin & Hamer in De Barometer bij RTL Z | Cleerdin & Hamer advocaten