Home » Arbeidsrecht » Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het kan iedereen overkomen. Een werknemer krijgt een griepje, breekt zijn arm of gaat door zijn rug. Dit kan leiden tot kort maar soms ook tot langdurig verzuim. De werkgever en zieke werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie. Welke verplichtingen gelden er voor werknemer en werkgever?

Doorbetalingsplicht bij ziekte

Als de werknemer een paar dagen ziek thuis blijft, dan mag de werkgever (als dat is afgesproken) maximaal de eerste twee ziektedagen het loon inhouden. Daarna is de werkgever verplicht maximaal twee jaar het loon van de zieke werknemer door te betalen. Tijdens ziekte betaalt de werkgever in elk geval 70% van het laatstverdiende loon (tot het maximum dagloon), maar tenminste het minimumloon. Deze wettelijke minimumloongarantie geldt niet voor het tweede ziektejaar. In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte.

Ziek- en betermelding

De werkgever is op de eerste ziektedag verplicht een re-integratiedossier voor de zieke werknemer aan te maken. Vanaf dat moment geldt er voor zowel de werkgever als de werknemer een re-integratieverplichting. De werkgever geeft de ziekmelding door aan de Arbodienst. Zodra de werknemer weer beter is wordt de Arbodienst ook door de werkgever op de hoogte gesteld.

Is de werknemer langer dan 42 weken ziek, dan moet hiervan melding worden gedaan bij de UWV. Dit geldt ook als de werkgever eigenrisicodrager voor de WAO of WGA is. De werknemer hoeft bij het UWV niet beter gemeld te worden.

Re-integratieverplichtingen

Als het verzuim langer dan een paar weken duurt, komt de Wet verbetering Poortwachter in beeld. De wet heeft als doel het ziekteverzuim terug te dringen waarbij werkgever en werknemer  actief aan de slag moeten met verzuimbegeleiding en re-integratie. Ook voor tijdelijke werknemers die vlak voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziek worden, geldt deze re-integratieverplichting.

Wet compensatie transitievergoeding | Cleerdin & Hamer Advocaten

Werkgever en werknemer moeten er samen alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer snel en verantwoord weer aan het werk kan gaan. Dat kan in zijn eigen functie, in een andere passende functie, of bij een andere werkgever.

Samen betekent ook dat de zieke werknemer moet kunnen aantonen dat hij voldoende heeft meegewerkt aan zijn re-integratie. Is dat niet of onvoldoende gebeurt, dan kan het UWV financiële sancties opleggen. De werkgever kan ook de loondoorbetaling (tijdelijk) stopzetten. Het zonder goede reden niet of onvoldoende meewerken kan zelfs aanleiding zijn voor ontslag.

Ziekmelding bij einde tijdelijk contract

Voor medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst treden, of zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden, betaalt de werkgever met terugwerkende kracht een boetepremie. Hoe hoog deze boete is, hangt af van het aantal werknemers dat in dienst is of was. In principe geldt hoe hoger het verzuim, hoe hoger de premie. Deze wet die op 1 januari 2013 is ingegaan is niet bij alle werkgever bekend. Zorg er dus voor dat in de arbeidsovereenkomst maar ook in de beëindigingsovereenkomst een afspraak wordt gemaakt over re-integratie bij einde dienstverband.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.