Home » Arbeidsrecht » Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht

Er zijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Wij leggen u graag meer uit over arbeidsovereenkomstenrecht.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is sprake als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst al vast staat wanneer deze zal eindigen. Dit kan een concrete einddatum betreffen. Maar ook een bepaalde gebeurtenis. Zoals de werkhervatting van een zieke werknemer die tijdelijk is vervangen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege en wel op het moment dat de duur waarvoor zij is aangegaan, is verstreken.

Voortzetten arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Na het verstrijken van de overeengekomen duur kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden voortgezet. Een dergelijke voortzetting kan uitdrukkelijk worden overeengekomen. Maar een stilzwijgende voortzetting is ook mogelijk.

Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend voortgezet? Dan wordt deze in beginsel voortgezet voor dezelfde duur als oorspronkelijk werd overeengekomen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

In alle gevallen dient een werkgever ten minste een maand voorafgaand aan de einddatum schriftelijk mee te delen of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Laat hij dit na, dan verbeurt hij een boete.

Van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

In de wet is bepaald dat achtereenvolgens maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur kunnen worden aangegaan. Bij het aangaan van een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat ook van rechtswege indien de totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, meer bedraagt dan 24 maanden.

Arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen

Op de regel dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur verstrijkt indien en zodra de overeengekomen duur is verstreken, geldt een uitzondering. Werkgever en werknemer kunnen namelijk schriftelijk overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd. Voor een dergelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst gelden overigens onverkort alle wettelijke bepalingen inzake opzegging.

Zo dient een werkgever ook voorafgaand aan de tussentijdse opzegging van een dienstverband voor bepaalde tijd een ontslagvergunning te verkrijgen. Voor een werknemer geldt dit vereiste niet.

Een arbeidsrecht advocaat van Cleerdin & Hamer geeft antwoorden op vragen over ontslag en arbeidsovereenkomstenrecht. Daarnaast ook op vragen over functiewijziging, re-integratie en ontbinding arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomstenrecht specialisten

Onze arbeidsrecht advocaten staan bedrijven, particulieren en organisaties bij.