Als u ziek bent dan mag uw werkgever (als dat is overeengekomen) de eerste twee ziektedagen het loon inhouden. Daarna is de werkgever verplicht maximaal twee jaar het loon van de zieke werknemer door te betalen. Tijdens ziekte betaalt de werkgever in elk geval 70% van het laatstverdiende loon (tot het maximum dagloon), maar tenminste het minimumloon. Deze wettelijke minimumloongarantie geldt niet voor het tweede ziektejaar. In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte.

Als u langer dan een paar weken ziek bent, dan komt de Wet verbetering Poortwachter in beeld. De wet heeft als doel het ziekteverzuim terug te dringen waarbij u samen met de werkgever aan de slag moet met verzuimbegeleiding en re-integratie.

Als de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan re-integratie, dan kan het UWV financiële sancties opleggen. Als u echter niet voldoende doet aan re-integratie doet dan kan de werkgever kan ook de loondoorbetaling (tijdelijk) stopzetten. Het zonder goede reden niet of onvoldoende meewerken kan zelfs aanleiding zijn voor ontslag.

Gedurende de eerste twee jaar geldt een opzegverbod bij ziekte en mag uw werkgever u niet ontslaan en is de werkgever gehouden uw loon door te betalen. Na twee jaar ziekte vervallen de loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod. Sommige werkgevers kiezen er echter voor om u niet te ontslaan omdat hij u dan een transitievergoeding moet betalen.

Arbeidsrecht advocaat

De werkgever houdt het dienstverband dan zogenaamd ‘slapen’. De Hoge Raad heeft in 2019 echter geoordeeld dat het in beginsel niet toegestaan is om het dienstverband te laten slapen en dat de werkgever in beginsel gehouden is om tot beëindiging over te gaan en een transitievergoeding aan u te voldoen.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten tijdens ziekte, neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten.

Contact

Neemt u vooral contact met ons op indien u zich geconfronteerd ziet met een vraag over het ambtenarenrecht.